Regeringen har utsett den så kallade coronakommission som ska utvärdera åtgärder som vidtagits för att begränsa spridningen av covid-19 och göra jämförelser med andra länder.

Ordförande för kommissionen blir Mats Melin, som mellan 2011 och 2018 var justitieråd och ordförande för Högsta förvaltningsdomstolen, och 2004 och 2011 chefsjustitieombudsman och han har även tjänstgjort som kanslichef i EG-domstolen.

– Han är är en ytters meriterad jurist, säger statsminister Stefan Löfven (s), på presskonferensen där nyheten presenteras.

Kommissionen får också representanter från hälso- och sjukvården, från omsorgssektorn, statsvetenskapen och nationalekonomin samt experter inom etik och krishantering.

kommissionen ska bland annat

  • utvärdera hur krisorganisationen inom Regeringskansliet, berörda förvaltningsmyndigheter, regioner och kommuner har fungerat under pandemin.
  • utvärdera hur ansvarsprincipen och det geografiska områdesansvaret har fungerat under krisen.
  • lämna de förslag på åtgärder som kommissionens iakttagelser ger anledning till.
  • utvärdera regeringens kommunikation.

Uppdraget ska slutredovisas senast 28 februari 2022. Den 30 november 2020 och den 31 oktober 2021 ska delredovisningar lämnas. Alltså i god tid för valrörelsen 2022.