Det har gått ett år sedan bestämmelserna infördes för att lönerna skulle bli mer jämställda. Unionen har undersökt utfallet genom telefonintervjuer via Ipsos med företrädare för 1 000 av 3 000 fackklubbar inom Unionen under oktober. Detta kan Unionen jämföra med tidigare gjorde undersökningar, innan bestämmelserna trädde i kraft.
 
undersökningen visar att
* knappt sex av tio företag hade genomfört eller planerade att genomföra en lönekartläggning under året.
* lönekartläggningarna i ”mer än hälften av fallen” leder ”konkreta resultat och åtgärder” och då oftast om en uppjustering av kvinnors löner.