DEBATT. Problemet idag är att Sveriges nuvarande tobakspolitik förhindrar myndigheter och hälsovården att informera om tobaks- och nikotinprodukternas olika skadlighet. Det är något som inte A Non Smoking Generations generalsekreterare Helen Stjerna inte tar upp, skriver Anette Rosengren, nordisk koncernchef Phillip Morris i en replik.

Helen Stjerna instämmer i att befolkningen behöver större kunskap när det gäller rökningens skadlighet men väljer i sin replik att fokusera på åtgärder som förhindrar att fler ska få tillgång till just denna kunskap. Hon verkar inte heller tycka att det är ett problem att majoriteten av rökarna har en felaktig bild av vad som skapar den största risken med cigaretterna, nämligen att tobaken förbränns.

Det är givetvis inte tobaksindustrins primära roll att informera rökarna om tobaks- och nikotinprodukternas olika skadlighet utan det ska vara myndigheterna och hälsovårdens uppgift. Även om rökare och andra användare av tobaks- och nikotinprodukter anser att tobaksbolagen ska ha möjlighet att informera om risker är enbart information från tobaksbolag troligtvis inte det effektivaste sättet att sprida kunskap eftersom HUIs undersökning visar att tobaksbolagen har låg trovärdighet. Majoritet i undersökningen anser att myndigheterna bör informera rökarna om de relativa riskerna med olika tobaks- och nikotinprodukter och anser också att det är hälsovårdsmyndigheter och sjukvården som är mest trovärdiga när det kommer till denna typ av information.

Problemet idag, som Helen Stjerna inte bemöter, är att Sveriges nuvarande tobakspolitik förhindrar myndigheter och hälsovården att informera om tobaks- och nikotinprodukternas olika skadlighet. Det finns idag ingen som hävdar att tobak och nikotin är riskfritt men det finns utbrett stöd i  i forskningen att olika typer av produkter har olika grad av skadlighet och att cigaretterna som förbränns har den högsta skadligheten.  Att det är förbränningen som skapar majoriteten av de skadliga substanserna i cigarettrök är en kunskap som rökarna bör ha rätt att få, men som de idag saknar.

EU-kommissionen har satt upp målet att senast 2040 skall färre än fem procent av Europas befolkning röka, jämfört med dagens 25 procent. Sverige är på god väg att nå målet då svenskar i större utsträckning använder rökfri tobak istället för cigaretter, något som gör att Sverige har de lägsta rökningsrelaterade skadorna i Europa. Skulle Sverige anamma skademinimering som strategi och aktivt stödja rökare som inte klarar eller vill sluta röka att gå över till mindre skadliga alternativ skulle Sverige kunna blir det första landet i världen att nå målet om ett rökfritt samhälle. Trots att Sverige inte skulle vara helt nikotinfritt med en sådan strategi skulle folkhälsan bli en vinnare, detta då stora delar av cigaretternas skadlighet kommer från förbränningen av tobak och inte direkt från nikotinet.

Internationellt arbetar flera länder redan med skademinimering som strategi. I England uppmuntrar hälsovårdsmyndigheter rökare som inte klarar eller vill sluta att röka att gå över till e-cigaretter  och Amerikanska FDA (US Food and Drug Administration) har gett både snusprodukter från Swedish Match samt Philips Morris system som värmer tobak istället för att förbränna den (så kallade uppvärmda tobaksprodukter) auktorisation som tobaksvaror med modifierad risk. Detta då FDA bedömer att snusprodukterna minskar risken för flera rökningsrelaterade sjukdomar jämfört med cigaretter och att uppvärmda tobaksprodukter exponerar kroppen för mindre skadliga ämnen, när en rökare byter helt till det, istället för att röka cigaretter. Denna information förmedlas också till befolkningen av myndigheter, något som inte sker i Sverige.

Att FDA har beslutat om denna auktorisation är ett bevis på att den forskning Philip Morris genomför är av hög standard och klarar oberoende kritisk granskning. Öppenhet och transparens är ledord i all vår forskning som publiceras öppet för alla att ta del av och kritiskt granska. En granskning som vi välkomnar då det bidrar till ökad kunskap. Sedan 2008 har Philip Morris presenterat över 365 publikationer med olika forskningsresultat.

Vi är helt överens med Helen Stjerna om vikten av att förhindra att minderåriga börjar med tobak- och nikotinprodukter och att mer kan göras på detta område. Rökning är ett komplext problem och för att komma till rätta med det behöver man klara att hålla flera tankar i huvudet samtidigt och inte bara fokusera på att förhindra nyrekrytering.  Beslutsfattare och myndigheter måste istället väga åtgärder för att förhindra nyrekrytering, mot de risker som finns med att åtgärderna leder till att befintliga rökare bli fast med rökning av cigaretter den mest skadliga produkten. Beslutsfattare, hälsovårdsmyndigheter och sjukvården kan inte lämna alla de rökare som inte klarar eller inte vill sluta röka i sticket. Med skademinimering som en del av strategin kan man hitta balansen mellan att förhindra att icke-rökare börjar med tobaks- och nikotinprodukter och samtidigt ser till att minska skadorna för de som inte klarar eller vill sluta röka. För att lyckas krävs att myndigheterna och hälsovården informerar rökarna om produkternas olika skadegrad.

Anette Rosengren, nordisk koncernchef Phillip Morris