Hur bör nästa regering jobba med klimatfrågan?

– Jag ser två saker som den nya regeringen skyndsamt behöver jobba med, säger Victor Galaz, docent vid Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet.

– Det första är att vi i Sverige inte jobbar tillräckligt med klimatanpassning och klimatsäkerhet. Vi måste inse att det kommer att ta tid att få ned utsläppen av växthusgaser, och under låmng tid framöver kommer vi att se klimatchocker som vi såg denna sommaren. Det handlar bland annat om hur vi bygger städer, hur vi bedriver jordbruk, skyddar vattenresurserna och arbetar med hälsofrågor. Risken för konflikter mellan, och inom länder ökar också.

Victor Galaz lägger till:

– Vi måste ta klimatsäkerhet och klimatanpassning på större allvar än tidigare eftersom vi redan rör oss i en klimatframtid med extrema väderhändelser, även om vi böjer utsläppskurvan.

Den rika världen, vars sätt att konsumera energi är den historiska orsaken till klimatproblemen, behöver hjälpa andra länder, anser Victor Galaz.

– I Sverige och den rika världen har vi ett särskilt ansvar att hjälpa fattiga länder med klimatanpassning, det har att göra med hur vi har levt i den rika världen.

Det andra stora området som nästa regering bör ägna sig åt är teknikutveckling.

– Det har diskuterats väldigt lite hur vi ska få tillstånd affärsmodeller och teknologier som skapar negativa utsläpp. När vi tittar på klimatmodeller och vad som krävs för att uppnå Parisavtalet, så visar de att vi måste kompensera för tidigare utsläpp med negativa utsläpp i någon form. Det finns olika åsikter om det är bra eller inte, men jag är övertygad om att vi inte har något val.

Det finns flera sätt att få till negativa utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid.

– Det handlar dels om att lagra koldioxid i naturliga ekosystem, hur världen förvaltar och skyddar sina skogar, och även lagring av koldioxid djupt under markytan eller i havsbotten. Nästa regering behöver stimulera innovation- och affärsmodeller som bygger på negativa utsläppt i någon form. Det framkommer väldigt tydligt att vi för att klara klimatutmaningen behöver den här typen av teknologier, och i stor skala. Det finns enorma hinder, men man kan se det som en stor affärsmöjlighet för Sverige.

Centerpartiet berättade för några veckor sedan att tekniken är på plats och används ibland annat Norge och att det handlar om att köra igång. Hur långt framme är tekniken egentligen?
Too litte, too late, är min sammanfattning av läget. Problemet med tekniken är att den är på pilotstadiet, delvis eftersom det inte finns något pris på koldioxidutsläpp. Då kommer tekniken inte att bära sig ekonomiskt. Med ett pris på koldioxid finns större möjligheter att skala upp.

Så det går att skala upp tekniken?

– Det beror på exakt vilken teknologi. Avvägningar måste göras. Koldioxidlagring från biomassa kräver till exempel oftast stora vattenmängder och tar upp mark och det kan drabba den biologiska mångfalden. Alla tekniker hamnar i konflikt med andra miljömål, när de skalas upp.