Med en tillväxt på 7,9 procent är hälso- och sjukvård den tjänstesektor som har växt snabbast under perioden januari-augusti 2012. Därmed slår vårdsektorn it-branschen som har växt med 7,0 procent. Fastigheter, transport och magasinering är de enda av Almega uppmätta sektorerna som har minskat.
 
Almega anser att BNP-tillväxten för 2012 landar på 0,8 procent i år och på 1,3 procent 2013. Tjänstesektorn fortsätter alltså att ta andelar av BNP. Däremot tappar svensk export andelar på världsmarknaden, trots att de svenska priserna har sjunkit. Almega anger en sämre svensk produktivitetsutveckling jämfört med konkurrenterna som en anledning. En annan anledning är bristen på högkvalificerad arbetskraft.

Den svenska exportportföljen, med en stor andel teknik- och verkstadsprodukter och har också varit ogynnsam, anser Almega. Däremot tar tjänsteexporten marknadsandelar på världsmarknaden. År 2011 stod den för 30 procent av Sveriges export.
 

Almega konstaterar också att tjänster och varor hänger allt mer samman och tjänsteinnehållet i varuexporten ökar.