SLUTREPLIK. Didrik von Seth, generalsekreterare för resebranschföreningen SRF
och Ulrica Dyrke, näringspolitisk expert på Almega lämnar slutreplik i debatten om huruvida Skatteverket ska driva en egen resebyrå eller ej.

I vår debattartikel redogör vi för flera faktorer som rimligen gör att Skatteverkets kostnad för att bedriva egen resebyråverksamhet vida överstiger kostnaden för en resebyråtjänst upphandlad på marknaden. I repliken hävdar Skatteverket ”att beräkningen som ligger till grund för det här påståendet ligger långt från verkligheten”. Hur kostnadsbilden verkligen ser ut är dock inget som Skatteverket redovisar. Avsaknaden av redogörelse är dessvärre genomgående i deras replik.

Tajmingen i att Skatteverket satsar på att bygga upp en helt ny verksamhet för resebokningar samtidigt som man avser dra ned på antalet tjänsteresor framstår inte som optimal hantering av skattemedel.

Vi noterar att Skatteverket håller med om att bokning av resor är komplicerat. Mot den bakgrunden är det förvånande att myndigheten anser att det räcker med deras bokningssystem för att tillse att resandet blir både hållbart och säkert.

De hävdar också att de medarbetare som arbetar med resebokningar ”uppfyller de kunskapskrav som krävs och har lång erfarenhet av att kunna hantera arbetsuppgifterna”. Eftersom verket tidigare har köpt in resebokningstjänsterna måste detta rimligtvis innebära att man har nyanställt resesäljare, med de kostnader som detta medför.

Skatteverket har mycket riktigt fört en dialog med resebranschen kring skälet för den avbrutna upphandlingen. Men resebranschens återkommande begäran om att Skatteverket ska redovisa på vilket sätt verket själv kan uppfylla de krav som i upphandlingen har ställts på anbudsgivarna har dock myndigheten varken velat eller kunnat redovisa.

Resebranschen står till Skatteverkets förfogande och har såväl verktyg som kompetens för att hantera resebokningar effektivt, klimatvänligt och säkert. Att Skatteverket inte ser fördelarna med det är ytterst beklagligt.

Didrik von Seth, generalsekreterare, SRF
Ulrica Dyrke, näringspolitisk expert på Almega