Så sent som den 10 februari publicerade Almega ett debattinlägg på DN Debatt om att Rut-avdraget är självfinansierat. Men Riksrevisionen ser ett ”svagt empiriskt” stöd för att rutavdraget skulle vara  ”självfinansierat på lång sikt”.

Almegas rapport visade att Rutavdraget har ”skapat drygt 13 000 jobb för personer som tidigare var arbetslösa eller stod utanför arbetsmarknaden” och att den offentlig sektorn ”får tillbaka 90 procent av vad rutavdraget kostar i ökade skatteintäkter och minskade bidrag”.

Regeringen, understödd av C och L, har också fattat beslut om att bredda Rut-avdraget till bland annat tvätt-tjänster.

Men Riksrevisionen sågar regeringens beslutsunderlag på tre punkter:

* Regeringen använde inte Skatteverkets mest aktuella kartläggning av svartarbete och svartköp som underlag för bedömningen av storleken på den svarta sektorn utan danska data där den svarta sektorn för hushållstjänster var fyra gånger större än i Sverige.

* Förutom att få bort svarta jobb är tanken med Rut-avdrag att personer som köper Rut-tjänster ska jobba mer och på så vis öka skatteintäkterna. Enligt Riksrevisionen ska regeringen ha antagit att hälften av rutköparnas frigjorda tid skulle användas till arbete. Riksrevisionen bedömning är att utfallet blev en fjärde del.

* En annan bärande tanke bakom Rut-reformen är att fler personer ska få sin försörjning från arbete i stället för bidrag. Riksrevisionens har granskat personerna som började använda i Rut-branschen 2011–2017, och konstaterar att arbetsinkomsterna för utrikes födda ökade, men att effekterna på de offentliga finanserna är ”begränsad” och för inrikesfödda ”försumbar”. Riksrevisionen skriver att granskningen ”indikerar”, att ”en stor del av dem som började arbeta i Rut-branschen var nya arbetskraftsinvandrare”, snarare än arbetslösa svenskar.

Riksrevisionen bedömer ”att det empiriska stödet för att rutavdraget på lång sikt skulle vara självfinansierat är svagt”.

Riksrevisionen sågar även en del andra tankar kring Rut-avdraget som att Rut-tjänsterna skulle komma barnfamiljer och ensamstående föräldrar till godo. Men 40 procent av Rut-avdragen gick till den tiondel av hushållen med högst disponibla inkomster och en dryg fjärdedel till hushåll med personer över 65 år.