Riksrevisionen har undersökt hur effektivt Arbetsförmedlingens cirka 220 kontor utnyttjar sina resurser. Granskningen visar att många kontor (84 av 185 undersökta) bedriver sin verksamhet resurseffektivt och kan endast bli bättre om ytterligare resurser tillförs.
 
Det framgår samtidigt att hälften av kontoren inte är tillräckligt effektiva. Enligt granskningen kan arbetsförmedlingskontoren förbättra sin effektivitet med i genomsnitt åtta procent utan ytterligare resurser genom att utveckla det interna arbetssätten, som organisering, styrning och ledarskap.
 
Vore alla kontor lika effektiva skulle 17 000 fler arbetssökande fått jobb under 2010, slår Riksrevisionen fast. Motsvarande siffror för 2009 är 15 000 och 16 000 för 2008.
 
Riksrevisionen föreslår att Arbetsförmedlingen
• genomför en analys av orsakerna till effektivitetsskillnaderna mellan förmedlingskontor för att ta tillvara på den potential för effektivitetsförbättring som identifierats vid enskilda kontor, samt
• utveckla rutiner för systematisk datainsamling som gör det möjligt att följa upp effektiviteten i förmedlingsverksamheten.
 
Till regeringen ges följande rekommendationer:
• Ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att, som en del i uppdraget om kostnadseffektivitet, återkommande följa upp och analysera myndighetens resurseffektivitet.
 
Läs hela rapporten här.