Region Gotland och de politiska partierna i huvudarrangörgruppen lät konsulten Roland Lexén reda ut styrningen av Almedalsveckan. Kritiken är bitvis svidande.

Utredningen kommer fram till följande:

* Den organisatoriska strukturen med huvudarrangörsgrupp, Region Gotland och partikanslierna inte rustad för att driva den nödvändiga utvecklingen av Almedalsveckan. De ”prövningar som evenemanget utsatts för under de senaste åren i form av Nordiska Motståndsrörelsens medverkan och pandemin har blottlagt de organisatoriska svagheterna”.

* Almedalsveckans ”fokus har över tid förskjutits allt mer från en politikervecka till en vecka för företagsevent och jippon”. Dt är ”en samstämmig bild att den förändringen inte är till Almedalsveckans fördel, tvärtom”.

* Almedalsveckan är ”för lång” och i ”realiteten är veckan till största delen koncentrerad till fyra dagar”.

* Almedalsveckan är ”för dyr”, kostnaderna har ”skenat” och det ”gäller i stort för alla kostnader som uppkommer för att delta på Almedalsveckan”. Kostnadsnivån har ”uppnått sådana nivåer att även etablerade och resursstarka aktörer väljer att helt avstå, minska sitt engagemang eller korta ner sin närvaro”.

* Veckans ”årligen återkommande tidpunkt, vecka 27, uppfattas som att den ligger för sent och inkräktar på semesterledigheten”.

Utredaren vill se ”omgående förändringar”.

Absolut viktigast inför Almedalsveckan 2021 är ”att säkerställa partiledarnas medverkan” och genomföra ”förändringar av styrning och organisering”.

Utredaren föreslår flera förändringar

* Region Gotland blir arrangör för området i anslutning till Almedalsparken. Inom området kan Region Gotland tillhandahålla scener som ingår i det ”officiella programmet”.

”Denna geografiskt avgränsade plats med de olika scenerna som ska utgöra kärnan och huvudfokus för Almedalsveckan”.

* Även riksmedierna som sänder partiledartalen får bygga scener inom området.

* Region Gotland ”tar genom beslut i regionstyrelsen fram vilka kriterier som ska gälla för medverkan i det officiella programmet”.

Almedalsveckan ska få en ”fast organisatorisk struktur i form av ett kansli inom regionstyrelseförvaltningen”. Almedalskansliet får en egen chef. Almedalsveckan blir en egen resultatenhet via Almedalskansliet. Finansieras via intäkter från markupplåtelser inom det avgränsade området.

* Almedalskansliet föreslås få det operativa ansvaret att hålla samman Almedalsveckan och svara för kommunikation, hemsida, det officiella programmet och för dialog med arrangörer.

* Almedalskansliet föreslås få i uppdrag att med det gotländska näringslivet och civilsamhället se till att kostnaderna blir ”rimliga”. Näringslivet föreslås i sin tur ta ansvar via sina intresseorganisationer Gotlands Förenande Besöksnäring, Tillväxt Gotland och TVG.

* Region Gotland ska inte bara delta som arrangör utan även som aktör som ”visar upp den gotländska arbetsmarknaden, både den privata och den offentliga, så att kompetensförsörjningen kan tryggas” och ”den goda livsmiljö som erbjuds med stor variation av boendemöjligheter, fritids-, idrotts- och kulturaktiviteter”.  Även Gotlands två riksdagsledamöter ”bör vara inkluderade i arbetet”.

* Huvudarrangörsgruppen ersätts med ett rådgivande  ”Almedalsråd” bestående av riksdagspartiernas ordförande för partidistrikten på Gotland. Rådet knyts till Region Gotland och placeras under regionstyrelsen.

* Almedalens programråd bildas. Där samlas Almedalsrådet, partikansliernas projektledare, regionstyrelsens arbetsutskott och Almedalskansliet för ”planering och idéutveckling under kreativa arbetsformer”. Programrådet ska lösa praktiska frågor, arbeta fram en ordning för partiledartalen och jobba med idéutveckling.

* Almedalsrådet och Almedalens programråd står programmet i Region Gotlands avgränsade yta.

* Almedalsveckan kortas från åtta till fem dagar. Den första dagens sker invigningen. Därefter håller två partier tal per dag nästkommande fyra dagar.

* Almedalsveckan flyttas från vecka 27 till vecka 26 då den börjar på onsdag kväll.