DEBATT. Unga hbtq-personer har svårare att komma in på arbetsmarknaden, som därför måste reformeras. Det anser Jenny Edberg, ordförande för Öppna Moderater Dalarna och Tobias Pettersson, ordförande för Öppna Moderater Jönköping. Bland annat efterlyser de ett ”hbtq-lyft”.

Unga hbtq-personers anknytning till arbetsmarknaden är svagare än jämnåriga unga och de har sämre förutsättningar på arbetsmarknaden visar bla studier från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Detta leder till svårigheter längre fram i arbetslivet men kan också skapa mer akuta ekonomiska problem. Unga hbtq-personer har generellt sett sämre levnadsvillkor än jämnåriga unga.

Att unga människor inte kommer in på arbetsmarknaden På grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet är djupt problematiskt ur såväl ett personligt perspektiv som ett samhällsperspektiv. Sverige går antagligen snart in i en lågkonjunktur och ser då hur försörjningsbördan i framtiden kommer att öka med en åldrande befolkning. Med anledning av det behöver arbetsmarknaden reformeras så att unga människor kommer in på arbetsmarknaden. Läggning och könsidentitet får aldrig vara ett hinder för detta.

Andelen unga i Sverige ökar och utgör idag cirka en femtedel av Sveriges befolkning om 10 miljoner. Enligt den undersökning som Folkhälsomyndigheten gjort under flera år visar att unga med homo- eller bisexuell identitet 2014/15 var 6,1 procent, vilket är en ansenlig mängd unga människor.

Folkhälsomyndighetens rapport Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner: en rapport om hälsoläget bland transpersoner i Sverige visar att också att transpersoner som grupp har lägre sysselsättningsgrad och högre arbetslöshet än befolkningssnittet. En fjärdedel i studien uppgav att de är arbetslösa, får sjukpenning/sjukersättning eller försörjningsstöd. Andelen arbetslösa bland respondenterna var 13 procent.

Unga hbtq-personers största problem på arbetsmarknaden består främst i att de har svårt att få jobb samt upplevelsen att känna att de kan vara kvar på de arbetsplatser som de får. Unga hbtq-personer är dessutom mer utsatta för långtidsarbetslöshet än jämnåriga unga (MUCF 2017). Redan i anställningsprocessen börjar ofta diskrimineringen mot dessa unga människor. På själva arbetsplatsen kan nedsättande och förlöjligande omdömen om hbtq-personer förekomma. För en del blir trakasserier så pass vanliga att de ser det som en del av vardagen. Diskriminering och trakasserier leder också till att många inte vill fortsätta i den yrkesutövning som de hade tänkt sig från början. Samtidigt döljer många hbtq-personer sin läggning på jobbet, vilket också försvårar den sociala kontakten på jobbet.

Det är viktigt att nu stärka unga hbtq-personers villkor på arbetsmarknaden. För att detta ska vara möjligt krävs flera insatser:

  1. Nationella reformer för att minska arbetslöshet bland hbtq-personer är nödvändig. Ovanstående facit visar på att inte tillräckligt mycket har genomförts trots många reformer på hbtq-området de senaste åren, men något helhetsgrepp för att förbättra unga hbtq-personers ställning på arbetsmarknaden saknas dock.
  2. Större krav på skattefinansierade arbetsmarknadsverksamhet avseende unga hbtq-personer är nödvändig. Arbetsförmedlingen och Arbetsmiljöverket måste vässa sitt arbete för att unga hbtq-personer ska komma i jobb lättare än idag. Vi måste ställa högre krav på kompetens och utbildning i sådan skattefinansierad verksamhet än vad som är fallet idag. Arbetsförmedlingen har visserligen tagit fram en internutbildning som behandlar frågor om kön och hbtq-begreppet. Dessvärre har bara en bråkdel av myndighetens anställda genomfört utbildningen. Alla som arbetar med arbetsmarknadsfrågor i skattefinansierad verksamhet behöver genomgå en utbildning om hbtq-frågor.
  3. Att ett ”hbtq-lyft” genomförs i Sveriges kommuner och regioner. Kommun och landsting ska förstärka sin roll som arbetsgivare, att de som arbetsgivare tar ansvar för att de som ser till att personalen besitter hbtq-kompetens och har ett respektfullt bemötande mot medarbetare och medborgare. I varje kommun ska finnas en hbtq-handlingsplan. Unga hbtq-personers problem på arbetsmarknaden förtjänar att uppmärksamma och åtgärdas. Ett första jobb är viktigt, eftersom det skapar en tryggad ekonomi och möjlighet för unga personer leva självständigt, inte minst när Sverige går tuffare tider till mötes. Läggning eller könsidentitet ska aldrig stå i vägen för jobb.

Jenny Edberg, ordförande i Öppna Moderater Dalarna
Tobias Pettersson, ordförande i Öppna Moderater Jönköping