Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, har lagt en treårig plan för sina analyser och utvärderingar. Av den framgår vilka som är Sveriges tillväxtutmaningar.

Tillväxtanalys nämner särskilt följande områden:

* tendenser till en avtagande internationell integration och handel.

* bristande kompetensförsörjning som riskerar att ”hämma digitaliseringen av svenskt näringsliv” och som riskerar företagens möjligheter ”att nyttja fördelarna med artificiell intelligens (ai)”.

* urbaniseringstrenden, som ”riskerar att leda till fortsatt stora skillnader i tillväxt i olika delar av landet”.

* ”behovet av omfattande innovationer och strukturomvandling” för att Sverige ska kunna leva upp till de globala hållbarhets- och klimatmålen.

* Sveriges hantering av den coronapandemin.