Riksrevisionen har granskat hur Trafikverket och regeringen kostnadsplanerar infrastrukturprojekt. Det handlar om glädjekalkyler som när de inte infrias döljs.

”Trafikverket underskattar systematiskt kostnaderna för ny infrastruktur”, skriver Riksrevisionen i sin rapport.

Och vidare: ”Men trots att kostnadsökningarna är mycket stora omprövar regeringen sällan sina investeringsbeslut, och varken regeringen eller Trafikverket informerar om hur mycket kostnaderna förändras”.

Då lägger regeringen årligen över 30 miljarder kronor på olika infrastrukturprojekt. Riksrevisionens granskning visar att för de senaste 142 investeringsobjekten ökade kostnaderna i snitt med 39 procent på bara fyra år, totalt 58 miljarder kronor. De systematiska kostnadsökningarna sker i planeringsfasen snarare än i byggfasen.
En av anledningarna till situationen är att Trafikverket inte genomför ”någon löpande utvärdering av vad som orsakar de identifierade kostnadsökningarna, vilket gör det mycket svårt att motverka liknande händelser i framtiden”.

”Regeringen prioriterar därmed utifrån tidiga kostnadsunderlag som innehåller stor osäkerhet och underskattade kostnader. Om regeringen oftare omprövade sina investeringsbeslut när den får ny information skulle statens satsningar på infrastruktur sannolikt bli mer samhällsekonomiskt effektiva”, skriver riksrevisor Helena Lindberg i Riksrevisonens rapport.

Hon skriver vidare:

”Infrastrukturplanering är en komplex uppgift som omfattar mycket stora summor pengar. Förtroendet för statens insatser på området skulle tjäna på ökad transparens gentemot såväl riksdag som allmänhet”.