DEBATT. I en replik uppmanar Markus Lindblad, kommunikationschef på Haypp Group, A Non Smoking generations generalsekreterare Helena Stjerna att inte lägga fokus ”på smakregleringar och marknadsföringsförbud”.

Helena Stjerna och A Non Smoking Generation (NSG) har ett stort engagemang men verkar inte förstå hur det skulle sett ut om inte handeln och industrin gått före både folkhälsoaktivister och lagstiftaren. De standarder som finns för oreglerade produkter, såsom tobaksfria nikotinportioner, är framtagna av industrin och upprätthålls av en aktiv handel i dialog med dessa. Hade inte riktlinjer om marknadsföring, produktbeskrivningar, förpackning, ingredienser och försäljning funnits hade verkligheten sett helt annorlunda ut med allt från annonser tv- och radioreklam och annan typ av marknadsföring både fysiskt och digitalt. Att det är så pass lite kommunikation och produktmarknadsföring är en följd av de standarder som industrin tagit fram och följer, exempelvis den antagna SIS standard för tobaksfria nikotinportioner. Den seriösa handeln tillsammans med större industriaktörer ska snarare lovordas för sitt ansvarstagande.

På Haypp Group jobbar vi aktivt för att få ordning på olämplig försäljning och stänga ner den marknadsföring som finns via Google, sociala medier som Facebook och handelsplatser som Amazon. Detta görs bäst via att påverka deras policy, både nationellt och internationellt, samt att uppmärksamma dem på överträdelser.

NSG framför sin oro för nya typer av produkter och dess användning, senast nikotinportioner. När något är nytt kommer det oundvikligen ha en ökning. En produkt finner tyvärr ofta sin väg till yngre utanför dess målgrupp som vill testa, vare sig de får, gillar eller om det är legalt. Därför är det viktigt att skydda alla minderåriga som varken ska använda tobak eller nikotin. Att nikotinportioner är mer tilltalande för äldre som vill sluta röka än för yngre som vill testa samt att de räddar svenska liv när rökare konverterar till nikotinportioner framkommer sällan från NSG och liknande organisation.

Enligt konsumentdata är den mest populära smaken på för yngre ålderskategorier mint, vilket är en klassisk smak. Bär- och fruktsmaker attraherar primärt äldre och kvinnor. Samtidigt är nästa 6 av 10 användare av nikotinportioner tidigare rökare. Skulle nämnda smaker förbjudas blir konverteringen av rökare svårare med onödiga hälsoskador och förlorade liv som konsekvens. Det pågående skiftet från rökning till snus är historiskt och tilltar med hjälpa av nikotinportioners. Varannan rökare dör i förtid och med så många rökare som konverterar till nikotinportioner betyder det att mer än var fjärde nikotinportionsanvändare är ett räddat liv. Det är en sensationell framgång för folkhälsan och inte den enskilda individens liv.

Folkhälsa inom tobaksområdet byggs med innovation i form av riskreducerande produkter från industrins och på andra sidan konsumenters medvetenhet om dessa alternativ och vad som är farligt. Mitt emellan här finns vi, Haypp Group, med försäljnings och direkt relation med 500 000 snusare och nikotinportionsanvändare. Vi är stolta över att vara på de deras sida och stöttar helhjärtat deras val, ett val som är bra för folkhälsan. Det som inte bygger folkhälsan är NSGs lobbyarbete. Istället borde NSG med andra likasinnade aktörer svar upp mot industrins riskreducerande agenda och konsumenters önskemål och vilja. Då kan vi uppnå någonting riktigt stort.

Jag uppmanar NSG att föreslå saker som har effekt på rökare, folkhälsan och att använd den data som faktiskt finns. Lägg inte fokus på smakregleringar och marknadsföringsförbud utan att exempelvis höja åldersgränsen till 20 år. En högra åldersgräns har en direkt koppling till att nyintroduktionen ökar i ålder också. Vi är störst på nätet och bara 1,5 procent av alla kunder är under 20 år. Via åldersverifiering stoppas minderåriga som försöker köpa tobak eller nikotinprodukter. Hälften av försöken är individer som är på väg eller samma dag fyller 18 år, men där köpet inte kan genomföras förrän efterföljande dag. Utmaningar med efterlevnad av ålderskontroll finns däremot i fysiska butik. Det behövs både informationsinsatser och kontroll för att möte detta, vilket kräver ytterligare resurser till tillsynsmyndigheterna.

Ett demokratiskt samtal behöver vila på en förståelse av flera sidor och hur olika delar hänger samman. Därför välkomnar vi utredningen som inom 1,5 månad ska presenteras, en utredning vi redan under förra tobakspropositionen drev på för att få på plats. Vi jobbar för och ber aktivt om reglering av tobaks- och nikotinprodukter. Vi jobbar med aktörer snarare än emot dem, det är den svenska modellen och har lett till att vi är på väg att uppfylla drömmen om ett rökfritt Sverige.

Markus Lindblad, kommunikationschef Haypp Group