Lärarförbundet driver ett upprop för att minska arbetsbelastningen för lärare och använder sig av begreppet Sveriges lärare, samma namn som på den föreslagna organisation som konkurrenten Lärarnas Riksförbundet ska ta ställning till.

– Uppropet grundar sig i den pressade och på många sätt ohållbara situation som lärarna befinner sig i. Uppropet ska samla och använda den frustration som finns över arbetssituationen och vända det till engagemang och facklig påverkan, säger Lärarförbundet förbundsordförande Johanna Jara Åstrand.

Uppropet sker också inför den stundande avtalsrörelsen.

– Arbetsbelastningsfrågan står på högkant och måste lösas. En del går att lösa i avtal, men andra frågor behöver regering och beslutsfattare ta ansvar för.

Ni använder begreppet Sveriges lärare. Hur kommer det sig?
 – Vi har ett uppdrag från vår kongress att samla alla Sveriges lärare och skolledare i en ny organisation. Den ohållbara arbetssituation som råder är i mångt och mycket lika för alla Sveriges lärare- det råder obalans mellan uppdrag och förutsättningar. Ju fler vi är som sätter kraft och tryck bakom våra krav, desto större chans är det att vi får igenom dem.

Hur går arbetet med att samla alla lärare?
 – Vi har ju ett tydligt uppdrag och jag ser det som nödvändigt för att kunna mobilisera den fackliga styrkan för Sveriges lärare.  Den utvärdering vi gjorde tillsammans med Lärarnas Riksförbund i processen inför våra kongresser förra våren, visar att dagens situation är försvårande och försvagande.

Hur ser du på den utredning som Lärarnas Riksförbund själva har gjort och där en ny organisation, ’Sveriges lärare, föreslås?
 – Jag tycker inte att jag ska ha åsikter om deras utredning. De fick ju uppdrag från sin kongress att göra en egen utredning. Varken deras förbundsstyrelse eller kongress har ju hunnit processa eller ta ställning till den. Av hänsyn till deras behov och demokratiska process, så kommer jag inte att kommentera deras utredning.

Det fanns ju förslag hur den nya organisationen är tänkt att se ut och den skulle heta Sveriges lärare, hur ser du på de tankarna?
 – Jag kan bara konstatera att det nu finns en utredning, som också ser att vägen framåt är att ena den svenska lärarkåren. De har också en kanslichef som tycker det. Men i övrigt är det en utredning som Lärarnas Riksförbund har beställt och får hantera själv.

Lärarnas Riksförbunds utredning slår fast att en föreslagna organisationen ska höra hemma i centralorganisationen Saco och inte i TCO där Lärarförbundet är organiserat idag.

Söker ni medlemskap i Saco?
 – Kongressen i september gav oss i uppdrag att se över centralorganisationsfrågan. Vi gör nu en gedigen utredning där vi för samtal med Saco-förbunden men framför allt tar reda på vad våra förtroendevalda och medlemmar vill. Vår extrakongress som vi ska hålla i september i år (2021) ska ta ställning i den frågan, säger Johanna Jara Åstrand.