Digitaliseringen har skapat mycket stora värden i den privata sektorn och takten har ökat under de senaste åren, i spåren av pandemin. Även i den offentliga sektorn har viktiga steg tagits mot att erbjuda medborgarna bättre digital service. Stora grupper av medborgare halkar dock efter.

Vi är optimistiska om utvecklingen av digitaliseringen i den offentliga sektorn.

Många upplever sig redan få god digital service av det offentliga, och Sveriges kommuner har alla möjligheter att skapa mer individanpassade tjänster, för att tilltala de som ännu inte är ombord. När vi med hjälp av opinionsföretaget Axiom undersökte hur människor upplever digitaliseringen av offentlig sektor upptäckte vi att 77 procent säger sig vara nöjda med den digitala kontakt de har med sina respektive kommuner. Detta kan jämföras med 87 procent som upplever att de får god digital service av privata aktörer. En viss skillnad, men inte avgrundsdjup.

Det finns dock en betydande skillnad mellan olika åldersgrupper. Hälften av alla i gruppen 18-29 är mycket nöjda medan bara sju procent av gruppen 65+ är det. Hela 35 procent av de äldre uppger dessutom att de inte har använt några av de största digitala tjänsterna vid kontakt med sina kommuner under de senaste tre åren. Det största hindret upplevs vara att tjänsterna är för opersonliga.

Ett ökat användande av digitala tjänster skulle kunna öka nöjdheten hos användarna och innebära besparingar som i stället kan användas för att förbättra verksamheten. Det är alltså dags för en bred kommunal satsning för att få äldre att i högre grad använda digitala tjänster.

Potentialen för offentlig sektor att ytterligare digitaliseras är enorm. Vi tror att vägen dit går genom en kombination av ”mjuka” och ”hårda” faktorer. Utöver att höja den generella IT-mognaden hos medborgarna kan digitala verktyg göras mer pedagogiska och lättanvända, även för den som ser dåligt eller har liten it-vana.

Här kan kommuner lära mycket genom ökat samarbete och genom att inspireras av andras goda exempel för tillgänglighet och användarupplevelser. Det finns även förutsättningar att göra de kommunala tjänsterna mer personliga och skräddarsydda, genom att samla data på ett ställe. Det är naturligtvis helt avgörande att skydda alla individers personliga integritet, men kommuner som redan har mycket data om sina medborgare kan använda detta för att bli mer proaktiva. Exempelvis kan en person som flyttar in till en kommun från en annan automatiskt erbjudas en boendeparkering eller få tillgång till dagisplats utan att behöva ansöka och fylla i blanketter.

Slutligen tror vi att det vore önskvärt om kommuner bistod äldre i högre grad med att använda digitala tjänster. Att lägga resurser på ett sådant arbete skulle kunna bli lönsamt redan på kort sikt på grund av de besparingar som skulle kunna göras vid ett ökat senioranvändande av digitala verktyg.

Det finns ingen anledning att känna att digitaliseringen av den offentliga verksamheten i Sverige är en katastrof. Många goda initiativ genomförs av kommuner och deras drivna medarbetare. Men om vi vill nå nästa steg och verkligen få en offentlig digital service i världsklass så har vi ett utmärkt tillfälle att bygga vidare på den digitalisering av offentlig verksamhet som redan inletts.

Mattias Fahlén, chef för offentliga sektorn, Salesforce