I en debattartikel berättar miljö- och klimatminister Isabella Lövin (mp) och näringsminister Ibrahim Baylan (s) om regeringens ”klimatpolitiska handlingsplan”.

Debattartikeln var avsedd för DN Debatt och återges här i sina väsentliga delar:

”Det är detta grundläggande förhållningssätt som vi anlägger när regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna nu lägger fram Sveriges första klimatpolitiska handlingsplan.

Senast år 2045 ska Sverige ha netto¬nollutsläpp av växthusgaser. Det har en klar majoritet av partierna i Sveriges riksdag tydligt uttalat. För att nå dit behöver alla samhällssektorer på alla nivåer bidra till den hållbara och fossilfria utvecklingen.

Vi föreslår därför för riksdagen att öka ansträngningarna för att integrera klimatpolitiken i alla relevanta politikområden. Detta arbete kommer bland annat innefatta:

Att tillsätta en utredning för att se över all relevant lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag.

Att samhällsmålen i samband med nästa översyn ses över och justeras vid behov så att de ligger i linje med klimatmålen.

Att konsekvenser för klimatet analyseras för alla politiska förslag där det är relevant.

Sveriges riksdag antog 2017 ett klimatpolitiskt ramverk i en bred överenskommelse med samtliga riksdagspartier, förutom Sverigedemokraterna. Detta ramverk – med en klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd – har som syfte att garantera att politiken ska leva upp till Sveriges klimatmål. Klimatlagen kräver att regeringen vart fjärde år ska lägga fram en klimatpolitisk handlingsplan. I dag presenterar regeringen en sådan klimatpolitisk handlingsplan för första gången. Planen tar ut riktningen för hur vi ska uppnå klimatmålen i praktiken. Det är ett historiskt steg för svensk politik, och det är unikt i ett internationellt perspektiv.

I Sverige i dag står transportsektorn och industrin för en stor del av landets utsläpp och behöver ta ett ansvar för klimatomställningen. Därför har regeringen lagt stora resurser på att minska utsläppen i just dessa sektorer. Även näringslivet behöver vara med och bidra till en hållbar utveckling och många svenska företag är redan i dag internationella föredömen i klimat¬omställningen. Det handlar om energi¬effektivisering, förändrade processer och nya produkter där elektrifiering är avgörande. Men mer behöver göras för att klara av Parisavtalet och de svenska miljömålen.

Nu tar vi ett helhetsgrepp kring klimatfrågan. Det är avgörande för att vi ska vända utvecklingen och nå utsläppsminskningar. Förutom den övergripande ansatsen att integrera klimatet i alla relevanta politikområden innehåller den klimatpolitiska handlingsplanen också 132 åtgärder, reformer och satsningar inom en lång rad politikområden.

Den klimatpolitiska handlingsplanen innehåller både övergripande åtgärder och åtgärder för olika utsläppssektorer. Planen innehåller också åtgärder för offentlig upphandling och genom att ge kommuner och regioner starkare verktyg finns förutsättningar för att klimatet får genomslag i hela den offentliga verksamheten. Det är första gången en regering tar ett helhetsgrepp och lägger fram en samlad och genomgripande plan för att hela samhället tillsammans ska arbeta mot samma mål: att minska utsläppen i Sverige.

Att ställa om ett helt samhälle från fossilberoende storutsläppare till nollutsläppare tar tid och kräver att akademi, näringsliv och det offentliga arbetar tillsammans och att arbetet görs målmedvetet och kontinuerligt. Den här regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har gjort klimatet till en viktig prioritering i svensk politik. I den klimatpolitiska handlingsplanen lägger vi fram nya politiska förslag som går utöver det som redan är fastslaget i ¬januariavtalet, och det är ett bevis på den enigheten partierna emellan. Men vi kommer inte hinna ta alla nödvändiga steg under den här mandatperioden, eller nästa. Det här arbetet kommer att behöva fortsätta oavbrutet hela vägen fram till 2045.

Därför ser vi med oro på den klimatpolitik som oppositionen för just nu, med nedskärningar i viktiga klimatsatsningar och låga ambitionsnivåer. Den förra höstbudgeten från Moderaterna och Kristdemokraterna som fick stöd från Sverigedemokraterna ledde till stora nedskärningar av bland annat Naturvårdsverket budget. Det har kostat oss tid vi inte har, och får inte upprepas om makten skulle skifta. Därför hoppas vi att även Moderaterna och Kristdemokraterna välkomnar den här klimatpolitiska handlingsplanen och ställer sig bakom den. Det skulle skapa välbehövlig stabilitet, speciellt om regeringsmakten under kommande mandatperioder skulle skifta. Klimatfrågan behöver bli en del av all politik. Den behöver både handlingskraft och långsiktighet, något som den här handlingsplanen ger oss.

Sverige fortsätter nu att ta ledar¬tröjan globalt och genomför grundläggande förändringar i hur politiken ser på klimatkrisen. Klimatet sätts i centrum av politiken och vi är stolta över att i dag kunna presentera en handlingsplan för klimatet. Sverige ska bli en av världens första fossilfria välfärdsnationer. För att detta ska ske behöver alla samhällssektorer på alla nivåer bidra till den hållbara fossilfria utvecklingen”.

Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
Ibrahim Baylan, näringsminister