När uppgifter om uppgörelsen mellan  Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna började läcka ut fann Centerpartiet det för gott att gå ut med hela uppgörelsen. Här är uppgörelsen som sannolikt ligger till grund för nästa regering.

Inför förtroenderådet i morgon har Centerpartiets partiledning och riksdagsgrupp fattat beslut om att acceptera uppgörelsen med Socialdemokraterna. Därmed är det i princip klart att Stefan Löfven blir statsminister även nästa mandatperiod, om han vill.

Regeringen som bildas kommer att som i dag bestå av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Centerpartiet ska godkänna budget för budget. En del av överenskommelsen är att Vänsterpartiet hålls ”utanför inflytande under mandatperioden”.

Här är uppgörelsen som ligger till grund för nästa regering

en mer öppen och flexibel arbetsmarknad
Arbetsförmedlingen reformeras i grunden, med ett nytt system baserat på LOV där fristående aktörer matchar och rustar arbetssökande för de lediga jobben.

Arbetslöshetsförsäkringen ska reformeras med danska  flexicurity som modell.

Lagen om anställningsskydd (LAS) ska få ett utökat undantag från turordningsreglerna.

Etableringsjobb med lägre lön för nyanlända och långtidsarbetslösa – utvidgas.

till företag utan kollektivavtal och till bemanningsföretag.

Kraven på kollektivavtal i nystartsjobb tas bort

Möjligheten till omställning förstärks md utökade möjligheter att vidareutbilda sig eller omskola sig högre upp i åldern genom förändrade regler i studiemedelssystemet.


företag och jobb
Beskattningen av företag, ”i synnerhet växande små och medelstora företag”, ska bli mer ”gynnsam”.

Arbetsgivaravgifter ska sänkas, från halvårsskiftet slipper egenföretagare som anställer sin första anställda arbetsgivaravgifter i 1-2 år. År 2020 införs slopas arbetsgivaravgiften de två första åren för nyanställda.

Beskattningen av personaloptioner ska bli ”konkurrenskraftiga”.

Extraskatt på generationsskiften tas bort.

3:12-reglerna förenklas.

Rut-avdraget breddas till fler tjänster, äldre Rut, taket tredubblas.

Kravet på aktiekapital sänks till 25 000 kr.

skattereform
Sänkt skatt på arbete.
Sänkta marginalskatt, färre ska betala statlig inkomstskatt.
Värnskatten tas bort 1 januari 2020.
Grön skatteväxling under mandatperioden, med målet 15 miljarder i höjda miljö-och klimatskatter som växlas tillsänkt skatt på jobb och företagande.

integration
En svensk nystart införs  – ett ”integrationsår med intensiv yrkessvenska”.
Yrkesförberedande och yrkesinriktad svenska för invandrare (SFI) kombinerat med korta utbildningar och praktik inom samma yrkeskategori, praktik inom samt ”anordningspeng” till arbetsgivaren och  obligatorisk samhällsorientering plus ett ettårigt mentorskapsprogram. Mynnar ut i ett kunskapscertifikat studenter som har nått de ”högt satta målen för yrkeskunskap och språk”.

Samhällsintroduktion och undervisning i svenska blir obligatoriskt från dag ett i Sverige.

En SFI-peng baserad på uppnådda språkresultat utreds.

Hedersrelaterat våld och förtryck ska bekämpas genom strängare straff och mer

kunskap. Hedersbrott får en egen brottsrubricering.

Myndigheternas möjligheter att ingripa vid misstanke om att personer förs ur landet för att giftas bort mot sin vilja eller könsstympas ska stärkas.

landsbygden
Stärkt rättssäkerheten för markägare och företag.

Artskyddsförordningen ska ses över för skydd av hotade arter.

Strandskyddslagstiftningen ska ”göras om i grunden genom en ökad

differentiering”. Det ska bli enklare att få bygga strandnära och skapas bättre

förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet  i ”områden med lågt exploateringstryck”.

En utredning om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker ska genomföras

Ett kraftfullt bondepaket ska genomföras ”för att stärka likviditeten och konkurrenskraften”.

Nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö.

Fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige och planeringen för att bygga Norrbotniabanan i sin helhet ”ska intensifieras”.

Inför ett avståndsbaserat och färdmedelsoberoende reseavdrag.

En resultatinriktad politik för miljön och klimatet.

Krav på obligatorisk inblandning av förnybart bränsle ska införas.

Ett förslag om miljöstyrande start- och landningsavgifter ska tas fram (ersätter flygskatten).

Mer forskning för att binda tillbaka en del av de utsläpp som redan gjorts.

Det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk, som solceller, solvärme och vindkraft.

Reduktionsplikten ska skärpas.

Skatt på farliga kemikalier i kläder och skor införs.

Skatt på förbränning av avfall införs.

Ett nytt avdrag för grön teknik ska införas.

Klimatbonusar och -avgifter på personbilar förstärks och förenklas.

Förbud mot mikroplaster i fler produkter, förbud mot onödiga plastartiklar

Ett producentansvar för textilier införs.

migrationspolitik

Skyddsbehövande får samma rätt till familjeåterförening som flyktingar.

En parlamentarisk kommitté ska skapa en överenskommelse om migrationspolitiken.

Ett särskilt visum för högkvalificerade som vill söka jobb eller starta företag ska införas.

välfärden
Politiken ska underlätta enskildas aktiva val

Regeringen kommer inte att driva vinstförbud eller andra vinstbegränsningar för privata aktörer i välfärden. Höga kvalitetskrav ska vara styrande.

En primärvårdsreform införs. Rätten till en fast läkarkontakt säkras. Det ska bli

enklare att bedriva vård på landsbygden.

Konkurrensneutralitet ska råda mellan offentliga och fristående vårdgivare.

Patienternas rättigheter ska stärkas och patientens rätt att välja värnas och utvecklas.

Utred en ny vårdform där patienter snabbt får hjälp vid psykisk ohälsa.

Samordna ansvaret för barns hälsa, från mödravård tulls barnet fyllt 18 år.

Inför en uppdaterad kömiljard.

LSS och den personliga assistansen ska återställas.

bostadspolitik
Fri hyressättning vid nybyggnation införs.

Lägenheternas kvalitet och läge ska få ett större genomslag i hyressättningen, efter förslag från en kommission.

”Omfattande ”regelförenklingar för att förenkla och förkorta planprocessen och därmed göra byggandet snabbare och billigare.

övrigt
Elever som hotat eller utsatt andra för våld ska lättare kunna stängas av eller omplaceras.

Sex- och samlevnadsundervisning ska vara en obligatorisk del av lärarutbildningen.

De nationella proven ska digitaliseras och rättas centralt.

Fler lärarassistenter ska anställas.

När ett system för flygbränsleskatt finns på plats så bör det ersätta dagens biljettskatt på flyget.

Försvaret förstärks ytterligare.