hälso & sjukvård

* En utredning tillsätts med uppdrag att analysera och belysa för och nackdelar samt lämna förslag på möjligheterna att långsiktigt införa ett delvis eller helt statligt huvudmannaskap.

* Nationella principer för ersättning och avgifter införs, ska bygga på behovsprincipen och att en medicinsk bedömning görs.

* Behovet av medicinskt utbildad vårdpersonal kartläggs nationellt.

* IVO eller Myndigheten för vård- och omsorgsanalys bör ges befogenhet att även granska regioners och kommuners verksamhet avseende medicinska resultat.

* En nationell plan för att eliminera bristen på vårdplatser ska tas fram.

* En nationell förlossningsplan införs.

* Rätt till en fast läkarkontakt ska följas upp och hänsyn ska tas till demografiska skillnader.

* Särskilda satsningar på cancer- och barncancervården inklusive eftervård och rehabilitering.

* Tandvårdens högkostnadsskydd utreds så att det mer efterliknar det som finns i övrig vård.

* Anhöriga till långvarigt sjuka ska ha stöd av en kontaktperson, en nationell anhöriglinje införs.

* Apoteken ska erbjuda hälsoundersökningar utöver dagens blodtryckskontroller.

* Utredning om att ge kommuner rätt att anställa läkare i den kommunala vården.

 

klimat & energi

* Förutsättningarna för investeringar i kärnkraft ska stärkas genom särskilda statliga kreditgarantier på upp till 400 miljarder kronor, med ”mer generösa” villkor än dagens system. Dagens system med gröna kreditgarantier ses över.

*Återstart av planerbar elproduktion i södra Sverige ska utredas, liksom vad som krävs för återstart av Ringhals 1 och 2.

* Det energipolitiska målet ändras från 100 procent ”förnybart” till 100 procent ”fossilfritt”.

* En ny utredning om elmarknadens utformning tillsätts.

* Vattenfall bör omedelbart påbörja planeringen av ny kärnkraft vid Ringhals och andra lämpliga platser. Vattenfall ska styras av en ny statsrådsgrupp.

* Svenska kraftnät får ett förtydligat uppdrag och ska upphandla planerbar elproduktion.

  • Det ska utredas hur Svenska kraftnät kan reformeras, med en tänkbar uppdelning eller övergång till myndighetsform.

* Energiforskningen ska inriktas på att möjliggöra en effektivklimatomställningen och att stärka svensk konkurrenskraft.

* En nyenergiforskningsproposition läggs fram som innebär att energiforskningen läggs om så att ”kärnkraften har en självklar plats”.

* Förbuden i miljöbalken att tillåta nya reaktorer på andra platser än i dag och ha fler än tio samtidigt i drift ska tas bort.

* Kortare tillståndsprocess och snabbspår för ny kärnkraft.

* Ansökningsavgiften för nya kärnkraftreaktorer ses över .

* Omprövningen av miljötillstånd för vattenkraften pausas tills det är kartlagt vilka konsekvenser omprövningen får för elproduktionen.

* Kravet på bygglov för integrerade solceller ses över. Inom ramen för energiforskningen avsätts medel för att utveckla metoder att återvinna uttjänta solceller.

* Ett högkostnadsskydd till hushåll och företag som drabbas av höga elpriser och företag införs ”så snart det är praktiskt möjligt”.

* Nyttan hos stöden, styrmedlen och den statliga organiseringen på klimatområdet ses över, gäller även styrmedel på EU-nivå.

 

Kriminalitet
* Tilläggsdirektiv om utökade möjligheter till utredningen om preventiva tvångsmedel.

* Utvisning av gängkriminella som saknar svenskt medborgarskap ska utredas.

* Kartläggning av hur många utländska medborgare som är aktiva gängkriminella.

* Dubbla straff för gängkriminella.

* Tidsbegränsade visitationszoner införs.

* Ett system med anonyma vittnen ska införas.

* Kriminalisering av deltagande i kriminella gäng.

* Brottsdömda ska kunna få vistelseförbud.

* Myndigheter ska kunna dela information med brottsbekämpande myndigheter.

*Ansvaret för de tyngst kriminella unga personerna ska flyttas från kommunerna till Kriminalvården.

* Straffreduktionen för de som är över 18 år tas bort.

* Utvidgad ungdomsövervakning, ska införas.

* Straffen för våld och hot mot tjänsteman skärps.

* Skärpta straff för gängrelaterad brottslighet.

* Kamerabevakningslagen ses över för att möjliggöra kamerabevakning oftare och på fler platser.

* Tullverkets verksamhetsområde utökas till att omfatta brottsbekämpande uppgifter i större utsträckning, myndighetens uppdrag och befogenheter ses över.

* Ett nationellt tiggeriförbud ska utredas.

* En ny myndighet ska ansvara för alla utbetalningar från både kommunal och statlig nivå, och administrera ett ”transaktionskonto”.

* Socialtjänstlagen behöver reformeras och det brottsförebyggande arbetet samt arbetet att ta människor ur kriminalitet ska tydliggöras och lagfästas.

* En nationell social insatsstyrka inrättas, som ska göra omvärldsanalys och förmedla metoder för att förebygga brott och utbilda socialsekreterare i att hantera unga som begår eller är i riskzonen för att begå brott.

* Socionomutbildningen reformeras för att göra kriminalitet bland ungdomar till ett obligatoriskt utbildningsmoment.

Breddad och skärpt lagstiftning mot hedersrelaterat förtryck och hedersrelaterade maktstrukturer, kontrollerande beteende ska kriminaliseras.

 

migration & integration

* Inre gränskontroller till Sverige ska stärkas med bland annat gränspolis vid EU-flygplatser.

* en departementspromemoria ska tas fram i syfte att se över hur gränskontroller i högre utsträckning kan användas för att bekämpa irreguljär migration till Sverige. I uppdraget ska bland annat ingå att.

* Föreslå författningsändringar som så att regeringen kan återinföra identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat.

* Utreda och föreslå författningsändringar som innebär att biometriska uppgifter kan användas i högre grad vi migrationsärenden.

  • Förlänga eller avskaffa preskriptionstiden för beslut om utvisning och avvisning.

* Utökat arbete och förstärkta möjligheter för att verkställa avvsiningar.

* Samlat ansvar och intensifierat arbete för återvändandeverksamhet.

* Asyllagstiftningen och anhöriginvandring  ska anpassas efter den rättsliga miniminivån enligt EU -rätten.

* Sverige ska under kommande mandatperioden ta emot 900 kvotflyktingar per år och det med urvalskrav krav på FN-organet UNHCR.

* Regelverket förarbetskraftsinvandring ses över i syfte att höja inkomstgränsen till motsvarande medianlönen.

* Särskilda bestämmelser för doktorander och forskare för att få uppehållstillstånd efter en viss tids anställning.

* Transitcenter ska införas för hela asylprocessen, oklart om de ska ligga inom eller utom landet.

* Förutsättningarna att återinföra möjligheten att utvisa utlänningar av bristande vandel utreds.

* Krav på svenska för medborgarskap införs, ytterligare skärpta krav för svenskt medborgarskap utreds.

  • Ta fram förslag som innebär att medborgarskap ska kunna återkallas för den med dubbla medborgarskap som begått systemhotande brottslighet eller vars medborgarskap beviljats till följd av oriktiga uppgifter.

* Utvidgade möjligheter att återkalla uppehållstillstånd utreds.

* Migrationsverket ska genomföra informationsinsatser för att skapa medvetenhet och öka kunskapen om möjligheten till återvandring.

* En utredning tillsätts över hur återvandring ”kraftigt kan stimuleras”.

skolan

* Ge skolans styrdokument tydligare kunskapsinriktning.

* Skolans styrdokument får ”ökat fokus på inlärning, färdigheter samt fakta- och ämneskunskaper”.

* Skolans timplan utökas ”med fokus på” svenska och matematik, lärarnas administrativa börda lättas.

* Betygssystem med kunskapsfokus, betygsinflation ska motverkas.

* Införandet av digitala nationella prov som rättas centralt påskyndas.

* Skolor och lärare får bestämma om utökad undervisningstid.

* Alla elever ska läsa både svenska och internationella skönlitterära klassiker, läslistor tas fram.

* Rektorer får utökat ansvar för ”lugn och ro” i skolan, blir skyldiga att flytta elever när det är nödvändigt.

* Skärpt ägarprövning vid start eller köp/övertagande av skola.

* Vinstutdelning för nya friskolor ska inte få förekomma under de första åren efter att en skola startats eller köpts av en ny ägare.

* En sanktionstrappa med skärpta viten och sanktionsavgifter, för skolor som inte sköter sig.

* En ”insynsprincip” för fristående skolor införs.

* En bred regelöversyn görs för att lämna förslag på hur mer av lärarnas arbetstid kan frigöras

till planering, kvalitetssäkring och undervisning.

* Steg tas för att införa en nationellt bindande skolpengsnorm.

* En bred reform för att förbättra elevhälsan.

* Skärpt granskning av skolor med konfessionell inriktning.

 

tillväxt och hushållsekonomi

* Lägre administrativa kostnader för företagen.

* Bolagsskatter och kapitalskatter ska vara konkurrenskraftiga.

* Förbättrade förutsättningarna för yrkesverksamma att vidareutbilda sig vid högskolor och universitet.

  • Bättre möjligheter att attrahera och behålla nyckelkompetens, förbättrade villkor för personaloptioner.

* Omställningsstödet ska riktas in på utbildningar med hög efterfrågan på arbetsmarknaden.

* Något beslut om att lägga ned Bromma flygplats kommer inte fattas under mandatperioden.

* Aktivitetskrav för försörjningsstöd.

* En ”stor” bidragsreform genomförs för att det ska bli mer lönsamt att gå från bidrag till arbete via  lägre skatt på framför allt låg och medelinkomsttagare samt införandet av ett bidragstak.

* Det kommunala utjämningssystemet utreds samt åtgärder för att hantera högskatteproblematik i kommunerna.

 

* Lägre anställningskostnader för arbetsgivare som anställer långtidsarbetslösa.

* Ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna för långtidsarbetslösa bör utredas.

* Sänkt skatt på sparande genom att en grundnivå på 300 000 kr i ISK görs skattefri.

* Åtgärder för att skydda hushållen mot ”framförallt elprischocker”.

 

andra frågor
* Public servicemediernas oberoende ska bestå och dess långsiktiga finansiering vidmakthållas, men behöver utvecklas, som ”en del av den demokratiska infrastrukturen”.

* En ny grundlagsutredning ska utreda hur aborträtten kan stärkas, och ges skydd i regeringsformen.

* Kulturpolitiken ska värna kulturlivets oberoende och egenvärde gentemot nyttoändamål.

* En översyn av stödet till enskilda kulturutövare görs i syfte att möjliggöra fler långa arbetsstipendier utöver de som finns i dag.

* Tjänstemannaansvar ska återinföras.

* Dagens svenska valsystem ses över, med ”beaktande av Valmyndighetens tidigare synpunkter”.

* En studie görs för hur det nya medielandskapet påverkar förutsättningarna för enskildas opinionsbildning, ”intresset av transparens och enskildas ställning i förhållande till dominerande sociala plattformar ska särskilt bevakas”.

* Ett projekt ska genomföras för att stärka högstaligornas konkurrenskraft i den elitfotbollen och elithockeyn.

* En svensk kulturkanon ska tas fram, via fristående expertkommittéer.

* En översyn ska genomföras om möjligheterna att på ett sätt som är förenligt med den gemensamma jordbrukspolitiken i EU balansera konkurrensförutsättningarna för svenska livsmedelsproducenter med bibehållna högt ställda svenska djurhållningskrav.

* En bred översyn av olika aspekter av arvsrätten.

* En utredning ska genomföras för att säkerställa att medel från allmänna arvsfonden används på ett korrekt sätt.

* Systemet för stödet till folkbildningsväsendet ska reformeras så att den blir mer ”transparent och förutsägbar”, en myndighet i stället för Folkbildningsrådet ska övervägas.