LO
Den fackliga centralorganisationen LO var tidigt ute med synpunkter på statsminister (m) Ulf Kristerssons regeringsförklaring,

LO ”välkomnar att dagens nivåer i a-kassan ligger fast”, men:

”Taket måste bli högre så att fler arbetslösa får ett fullgott inkomstskydd. Långtidsarbetslösa behöver också ett starkare ekonomiskt stöd än i dag”, enligt Los ordförande Susanna Gideonsson.

LO saknar även sysselsättningsmål.

”När svensk ekonomi är i en ekonomisk kris och varslen ökar är det oroväckande att det saknas tydliga arbetsmarknadspolitiska ambitioner för full sysselsättning. Det behövs mer arbetsmarknadspolitik och mer utbildning för att förbättra matchningen”.

LO ser också positivt på att den nya regeringen vill strama åt regelverket kring arbetskraftsinvandring, men:

”Det är olyckligt att regeringen inte nämner arbetsmarknadsprövning”, kommentarer Susanna Gideonsson.

LO efterlyser också ”tydligare ambitioner för Sveriges välfärd”.

”De stora utmaningarna med bemanning adresseras inte. Överhuvudtaget nämns inte behovet av mer resurser i välfärden”, kommenterar Susanna Gideonsson.

 

TCO
Även TCO välkomnar också att ersättningsnivån för arbetslöshetsförsäkringen kommer att ligga kvar, men också att förutsättningarna för yrkesverksamma att vidareutbilda sig inom högre utbildning stärks.

TCO saknar dock ”ett tydligt arbetstagarperspektiv” i Tidöavtalet.

”Vi saknar dock en sammanhållen arbetsmarknadspolitik. När en sådan utformas är det viktigt att TCO och övriga parter på arbetsmarknaden kan vara med och konstruktivt bidra med förslag och lösningar för en bättre fungerande arbetsmarknad”, kommenterare Therese Svanström, ordförande i TCO.

TCO saknar liksom LO en plan för att säkra välfärdens finansiering.

Therese Svanström anser vidare:

”TCO är positivt till att våld och hot mot offentliganställda uppmärksammas, inte minst mot poliser. Men TCO ser också behov av att andra åtgärder än enbart straffrättsliga vidtas. Det är också lovande att fokus ligger på rehabilitering inom sjukförsäkringen och att behovet av ekonomisk trygghet vid sjukdom lyfts fram. Vi vill se att ersättningen ska indexeras mot löneutvecklingen för att sjukförsäkringen ska leva upp till avtalets skrivning om ekonomisk trygghet”.

Sveriges Ingenjörer
Fackförbundet Sveriges Ingenjörer ger förslag på hur den nya regeringen kan säkra landets kompetens- och energiförsörjning.

”Vårt medskick till den nya regeringen är att ge rätt finansiella förutsättningar för det nya omställningsstudiestödet. Ersättningen till lärosätena bör ges i form av långsiktiga öronmärkta medel, specifikt inriktade på kurser för yrkesverksamma”, kommenterar Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Förbundet vill även se att ”hinder tas bort”, som den negativ skatteeffekt, för de äldre som vill jobba längre.

Vad gäller landets ökade elbehov kräver Sveriges Ingenjörer ”att alla skygglappar för framtida svensk energiproduktion tas bort”.

”Regeringen måste, tillsammans med näringslivet, samverka kring test, finansiering och införande av nya tekniker för att påskynda elektrifiering och minska klimatpåverkan. Det behövs betydligt snabbare tillståndsprocesser och en ökad överföringskapacitet i elnätet än idag”, kommenterar Ulrika Lindstrand.

 

Svenskt Näringsliv
Statsminister Ulf Kristersson har presenterat sin regeringsförklaring. ”Med modiga beslut, och rätt förutsättningar, så kommer det svenska näringslivet bära Sverige in i framtiden”, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.

Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv är även nöjd med att det energipolitiska målet från ”100 procent förnyelsebart” omvandlas till ”100 procent fossilfritt” och att det ”nu finns en beslutsamhet för att det ska byggas ny kärnkraft i Sverige”.

Dock måste regeringen ”agera för en bättre kompetensförsörjning”.

”För att få bukt med den strukturella arbetslösheten måste man stärka drivkrafterna för arbete och egen försörjning. Det är därför oroväckande att den nu tillträdande regeringen inte har för avsikt att justera a-kassan. Detta ställer än högre krav på reformer för en stärkt arbetslinje. Utbildningar på såväl universitets- och högskole- som gymnasial nivå måste bättre anpassas för företagens behov. Rekryteringen av internationell kompetens måste underlättas”.

Jan-Olof Jacke skickar även med en önskelista över hur Sverige ska jobba med EU-ordförandeskapet våren 2023.  Det handlar om hur Sverige ska agera för att stärka EUs inre marknad och konkurrenskraft.

LRF
De gröna näringarnas organisation LRF gratulerar Peter Kullgren (kd) till den ”viktiga posten som ny landsbygdsminister”.

”Det är bra att landsbygden får ett eget departement. Det behövs en rivstart i arbetet med att stärka den svenska livsmedelsförsörjningen”, kommenterar LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Dock har han en liten önskelista:

”Den nya regeringen måste stå upp i EU för det svenska hållbara sättet att bruka skogen.  Lantbruket är idag starkt beroende av omvärlden. Det gäller i synnerhet från länder som Ryssland, Brasilien och gulfstaterna som har kontroll över de nödvändiga insatsvarorna som handelsgödsel, växtskydd och bränsle. Därför har vi från LRFs sida föreslagit en uppdatering av den nationella livsmedelsstrategin. Vi har även presenterat ett grönt och klimatsmart energipaket för att bidra till en ökad energiproduktion”

 

Svensk Handel
Branschorganisationen Svensk Handel hittar ”många skäl till optimism# i regeringsförklaringen, men:

”Kampen mot den grova kriminaliteten måste vinnas, Sverige måste ha kraft att ta sig igenom en ny lågkonjunktur, energikrisen måste lösas och ansökningsprocessen för ett svensk Natomedlemskap måste slutföras”.

 

Almega
Tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega konstaterar att ”Tidöavtalet och regeringsförklaringen innehåller flera bra, samt ett antal mindre bra förslag”.

”Vilja att sänka skatten på arbete och införa ett bidragstak visar att regeringen prioriterar arbetslinjen, vilket är mycket positivt. Det är också bra att de vill förbättra villkoren för företag genom att se över 3:12-reglerna och minska de administrativa kostnaderna. Detta kommer gynna såväl tillväxt som sysselsättning”, kommenterar Almegas näringspolitiska chef Fredrik Östbom.

Men Almega hittar även ”oroväckande” förslag.

”Arbetskraftsinvandrare bidrar med helt nödvändig kompetens till många svenska företag, inte minst inom tjänstesektorn. När kompetensen inte finns i Sverige måste den sökas någon annanstans. Det är tråkigt att den nya regeringen inte inser detta”.

Almega gillar heller inte vinstbegränsningarna för nystartade friskolor.

”Friskolor gör inga övervinster och att då nämna vinstregleringar i skolan i detta sammanhang är bara onödigt. Inte minst eftersom det misstänkliggör en mängd seriösa välfärdsföretagare”, kommenterar Fredrik Östbom.

Sveriges lärare
Lärarförbundet Skolledare och Sveriges Skolledarförbund ”välkomnar förslag om bättre måluppfyllelse och en mer likvärdig skola”. Lärarfacken anar även att regeringen är ”beredd att ta steg mot en starkare statlig styrning”, men ”hade önskat mer med Liberalerna i regeringsställning” till exempel ”ett löfte om att staten skulle ta större ansvar för skolans finansiering och förslag om att allt överskott ska återinvesteras i skolan”.

Dessutom saknar Tidöavtalet ”satsningar som kommer åt den stora omsättningen av skolledare och lärarbristen”.

Vision
”Välfärdens medarbetare behöver fler kollegor och bättre förutsättningar. Det konstateras även i Tidöavtalet, men lösningarna lyser med sin frånvaro”, skriver Fackförbundet Vision i sitt utskick.

Vision ser också att Tidöavtalet innehåller ”en mängd konkreta repressiva åtgärder, men det förebyggande sociala arbetet nämns bara i förbifarten” och vidare:

”Om socialtjänsten uppfattas som repressiv kommer människors förtroende för den minska och möjligheten för våra medlemmar att göra sitt jobb minska. Visions medlemmar har utbildat sig för att kunna stödja människor i utsatthet, inte jaga dem”.

 

Livsmedelshandlarna
Branschorganisationen Livsmedelshandlarna vänder sig direkt till justitieminister Gunnar Strömmer (m).

”Sveriges kanske viktigaste ministerpost under denna mandatperiod, för att kunna vända den nedåtgående spiralen av ökande brottslighet, både när det gäller gängbrottsligheten men också brott i butik. Vi hoppas såklart på en politisk omstart och att du och dina nya kollegor i regeringen kan fatta de beslut som krävs”.

 

IOGT-NTO
Regeringsförklaringen ”präglas av ett bristfälligt folkhälsoperspektiv”, anser organisationen IOGT-NTO.

”Det är anmärkningsvärt att preventivt folkhälsoarbete får så litet utrymme i regeringsförklaringen, fast vi vet att icke-smittsamma sjukdomar står för majoriteten av alla dödsfall i Sverige. Många av dessa dödsfall är förtida och möjliga att förebygga. Fysisk aktivitet, hälsosamma matvanor och inte minst en god alkoholpolitik har bevisad effekt för minskningen av dessa sjukdomar”, kommenterar Irma Kilim, drogpolitisk chef på IOGT-NTO.

IOGT-NTO riktar dock skarp kritik mot regeringens förslag i om att utreda möjligheten att utvisa personer med utländskt medborgarskap på grund av bristande vandel.

”Individer som befinner sig i ett missbruk behöver en väg ut ur missbruket, inte ut ur Sverige. Vi vet att människor som till exempel har flytt ofta har varit med om traumatiska händelser och att detta kan bidra till psykisk ohälsa och missbruk, därför behöver de mer stöd, hjälp och omtanke, inte mindre”

IOGT-NTO vänder sig direkt till socialminister Jakob Forssmed (kd):

”Sverige har länge varit ett föregångsland på folkhälsoområdet, särskilt vad gäller alkoholpolitiken. Jag hoppas därför att den nya socialministern fortsätter att utveckla ANDTS-frågorna och främjar åtgärder som syftar till ett samhälle där människors hälsa prioriteras, inte hälsoskadliga industrier”, kommenterar Irma Kilim.

 

Tidningsutgivarna
Branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU) tycker att kulturminister (m) Parisa Liljestrands första beslut ”bör bli att låta snabbutreda ett återinförande av kvalificerat momsundantag för allmänna nyhetsmedier”. TU föreslår så kallad nollmoms.

”Den nya regeringen bör lyssna på mediebranschen”, kommenterar Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert.

Scen & Film
Fackförbundet Scen & Film riktar en allmän uppmaning till  Parisa Liljestrand:

”Det är viktigt att kulturen är fri och att principen om armlängds avstånd gäller. Men utan resurser är ingen fri. Därför är det avgörande att den nya kulturministern arbetar för en ordentlig finansiering för kulturområdet. Kultur- och live-branscherna lider fortfarande av pandemins effekter och behöver ekonomiska stöd för att nå samma nivåer som tidigare”, kommenterar förbundsordförande och skådespelaren Simon Norrthon.

Svensk Vindenergi
Vindkraftsbranschen är tveksam till Tidöavtalet.

Det är flera punkter som Svensk Vindenergi riktar kritik mot:

* Tidöavtalet garanterar inte teknikneutralitet.

* Det saknas ”satsningar på elnätet”.

* Avtalet innehåller inte åtgärder som ökar elproduktionen.

* Förslag på hur vindkraft kan kombineras med produktion av vätgas.

”Några av förslagen skapar också osäkerhet för investerare, exempelvis att dra tillbaka Svenska kraftnäts uppdrag om anslutningar till havsbaserad vindkraft. Vi ser en stor risk att tillväxttakten i utbyggnaden av elproduktionen inte lever upp till industrins behov under den här mandatperioden. Det är därför viktigt att regeringen levererar på löftet om teknikneutralitet och lika spelregler”, kommenterar Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi.

 

storutsläpparna
På DN debatt slår ett antal tunga opinionsbildande företag och organisationer fast vikten av att ”göra Sverige till ett fossilfritt föregångsland” och att det  ”lägger grunden för ökat välstånd”.

 

Debattörerna, som representerar 22 branscher står tillsammans för 70 procent av Sveriges CO2-utsläpp, men vill likväl att regeringen ”gasar på i klimat­omställningen”.

Debattörerna lyfter fram sex punkter för regeringen att ta tag i:

* En blocköverskridande energi-uppgörelse som innebär att företagen vågar investera långsiktigt och med vilken hinder för alla fossilfria energislag, utbyggnad av överföringskapacitet och energieffektivisering så att mer el blir tillgängligt snabbt undanröjs.

* Tillståndsprocesserna bör ta hälften så lång tid som i dag och flera av Miljöprövningsutredningens och Klimaträttsutredningens förslag bör genomföras omgående.

* Det privata näringslivet ska få möjlighet att utveckla resurseffektiva affärsidéer genom en uppdaterad avfallsdefinition och ökade möjligheter att äga och återvinna sitt avfall.

* Öka utbildningskapaciteten ”dramatiskt”, för att lösa kompetensbristen.

* Driv frågan om att kunna stödja och skattesänka användningen av rest-produkter från skogsbruket i EUs klimatregelverk.

* Anta en strategi för infångning, lagring och användning av koldioxid från industrins och värmeverkens rökgaser så att produktionen blir klimatneutral eller klimatpositiv.

 

 

Debattinlägget skrev under av:

Jessica Alenius, vd, Drivkraft Sverige
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
Viveka Beckeman, vd, Skogsindustrierna
Mattias Bergman, vd, Mobility Sweden
Palle Borgström, förbundsordförande, Lantbrukarnas riksförbund, LRF
Karin Brynell, vd, Svensk dagligvaruhandel
Catharina Elmsäter-Svärd, vd, Byggföretagen
Rickard Gegö, vd, Sveriges åkeriföretag
Anders Hermansson, vd, Svensk sjöfart
Viveke Ihd, vd, Återvinningsindustrierna
Ingemar Jansson, styrelseordförande branschföreningen Digitaliseringskonsulterna
Malin Löfsjögård, vd, Svensk betong
Maria Malmkvist, vd, Energigas Sverige
Karin Medin, vd, Söderenergi
Magnus Ohlsson, vd, Cementa
Åsa Pettersson, vd, Energiföretagen
Titti Rodling, vd, Svenska skidanläggningars organisation
Annika Roos, vd, Jernkontoret
Mårten Sohlman, vd, SBMI
Maria Sunér, vd, Svemin
Dag Waldenström, generalsekreterare, föreningen Svenskt flyg