Robert Skoog förbundsdirektör Transportindustriförbundet, Johan Lindström vd för Sveriges Åkeriföretag, Jan-Olof Bergling chef för Svenska Flygbranschen, och Mikael Castanius, chef för Sveriges Hamnar är författare till brevet i vilket transportbranschen anser att Transportstyrelsen borde ha ett samordningsansvar.
Som det är ligger frågor om säkerheten för transporter på land, till havs och i luften fördelade mellan Justitiedepartementet, Försvarsdepartementet, Försvarsdepartementet och Näringslivsdepartementet.
MSB, Myndigheten för samhällsskydd ansvarar för tranportskydd för farligt gods för väg- och järnvägstransporter.
Det räcker alltså inte anser näringslivet. Ansvaret för tranporter oavsett gods- och trafikslag borde ligga hos en myndighet, Transportstyrelsen.
De fyra branschdirektörerna påpekar att det är uppenbart att just Sverige saknar en samlande policy på området. Det är om ansvaret läggs på en myndighet som efterlevnaden av gällande och kommande regelverk kan bli till gagn för transportsektorn.
Av Tonchi Percan