Sverigebilden är fortsatt positiv internationellt, kommer myndigheten Svenska Institutet fram till i sin årsrapport för 2021. Detta trots ett betydande intresse för Sveriges ifrågasatta sätt att hantera corona-pandemin.

Svenska Institutet bygger sin rapport på analyser av omnämnanden av Sverige i internationella medier och på olika rankingar.

När det gäller rapportering av Sverige kopplat till corona-pandemin, kommer Svenska Institutet fram till att:

* Övergripande har rapporteringen handlat om att Sverige har valt att gå sin egen väg.

* Medierna har fokuserat på vad som särskiljer Sveriges hantering av corona jämfört med andra länder och förutsättningarna för den, i form av ”tillit mellan beslutsfattare och medborgare, och struktur för och maktfördelning i svensk statsförvaltning”.

* Rapporteringen var ”inledningsvis nyfiken och intresserad” men följdes av ”mera kritisk rapportering, för att därefter i olika stor utsträckning vara positiv och sedan återgå till att i huvudsak redogörande för hur utvecklingen sett ut i Sverige”.

* Internationella mediers rapportering har ”överlag varit neutral och faktabaserad”.

Enligt Svenska Institutet ökade antal publiceringar om Sverige under 2020 jämfört med 2019. Även rapporteringen om länder som Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Danmark ökade under 2020. För Sveriges del har rapporteringen i huvudsak varit kopplad till corona.

Svenska Institutet hänvisar i sin rapport till NBI 2020 som ”visar att Sveriges nationsvarumärke är starkt och stabilt” och att två av tre respondenter har en ”fördelaktig bild” av Sverige.. NBI bygger på en undersökning bland medborgare i 20 länder som bedömer 50 länders nationsvarumärken. Sverige håller sin niondeplats, samma plats som landet har haft sedan 2018. Jämfört med 2019 rankas Sverige ”något lägre” i Turkiet, Storbritannien, Kanada och Sydkorea. Sveriges rankning har stärkts ”något” i Brasilien, Australien, Polen och Kina. Högst rankas Sverige av respondenter i Tyskland, följt av Frankrike, Kina och Ryssland. Lägst ranking får Sverige i Indien med 15e plats. I Ukraina anger drygt 40 procent av respondenterna att deras bild av Sverige har blivit mer fördelaktig det senaste året.

I NBI är Sverigebildens främsta styrka samhällsstyret där Sverige ligger på tredje plats. I Ryssland, Central- och Östeuropa associeras Sverige ofta med begrepp som stabilt, säkert och hållbart. I de nordiska länderna är det i stället begrepp som öppet och traditionellt att Sverige inte utvecklas i rätt riktning som är vanligast.

Svenska Institutet att det nu bland respondenterna med hög kännedom om Sverige är vanliga med både en ”mycket positiv bild och en mycket negativ bild”. Detta skriver Svenska Institutet att man vill undersöka närmare.