Efter Uppdrag Gransknings program och tidningen Publiks artikel om tystnadskultur på Ekobrottsmyndigheten, JO-anmäls myndigheten.

Uppdrag Granskning berättade att medarbetare hindras från kontakter med politiker och utsätts för repressalier om de inte lyder, vilket drabbade chefsåklagaren och skyddsombudet Stefan Lundberg, som nyligen omplacerats efter att ha framfört kritik mot ledningen.

När Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Monica Rodrigo den 11 mars 2021 utfrågades av riksdagens justitieutskott, ska hon ha hänvisat till förvaltningslagens bestämmelser om förbud mot lobbying.

Nu har en advokat skickar en anmälan till JO där hen ställer följande frågor:

”Är det tillåtet för en myndighet att, under hänvisning till ”lobbyingförbud”, hindra anställda från att träffa enskilda politiker?”

”Har EBM (Ekobrottsmyndigheten) agerat lagenligt när den har omplacerat chefsåklagaren och skyddsombudet Stefan Lundberg och är det överhuvudtaget tillåtet att utöva repressalier mot anställda för att de ifrågasatt myndighetsledningens agerande i frågor av det aktuella slaget?”

”Skall det såvitt avser meddelarfrihet och yttrandefrihet vara någon skillnad om en tjänsteman pratar med en politiker eller en journalist? Borde det inte vara egalt om kommunikationen sker direkt med media eller med en politiker (som i sin tur sedan ser till att informationen uppmärksammas medialt)?”

Advokaten konstaterar också att förvaltningslagen inte innehåller något förbud mot lobbying, ”i vart fall inte direkt”.

Advokaten skriver vidare:

”Myndigheten kan givetvis också informera sina anställda om vad som gäller enligt lag, men det kan inte vara tillåtet att generellt och på förhand förbjuda kontakter med media – eller med politiker”.