Det var i måndags förra veckan som utredaren Gunnar Alexandersson lämnade sitt delbetänkande i utredningen av järnvägens organisation där han ger en nulägesbeskrivning.
 
Bland annat konstaterar han att det inte är möjligt att återreglera järnvägssektorn, bland annat på grund av EUs regler som hindrar exempelvis att trafik- och infrastrukturbolag slås ihop. En annan fråga som utredaren tittat på är den om höjda banavgifter och här föreslår Gunnar Alexandersson att det görs en fördjupad analys av effekterna av avgiftshöjningarna.
 
Branschen själv har länge varit skeptisk till höjningen av banavgiften. I en skrivelse med synpunkter på utredningen ställer sig Näringslivets Transportråd bakom utredningens rekommendationer. Enligt branschorganisationen behövs det en samlad översyn av effekterna för konkurrenskraften.
 
Näringslivets Transportråd tycker samtidigt att det istället bör införas differentierade banavgifter samt nya, mer dynamiska planeringsmetoder med syftet att öka kapaciteten i järnvägssystemet.
 
Däremot anser de inte, som utredningen föreslår, att det bör införs ramavtal för tilldelning av infrastrukturkapacitet på järnvägen, vilket anses inte bidra till en ökad flexibilitet.
 
andra områden som Transportrådet föreslår att det fortsatta arbetet inom utredningen fokuserar på:
• ”Ökad kapacitet för ett effektivt utnyttjande av spåren på konkurrensneutrala villkor t.ex. genom att möjliggöra användningen av längre och tyngre tåg.”
• ”En noggrann genomlysning bör ske i linje med utredningens rekommendationer att överväga hur ansvaret för och förvaltningen av terminalanläggningar och terminalservice inklusive rangering ska organiseras.”
• ”En översyn bör ske av uppgifts- och ansvarsfördelningen inom Trafikverkets regionala organisation. För godstrafiken på järnväg är fungerande gränsöverskridande stråk över regioner av största vikt och av dessa skäl bör ansvaret för planering och finansiering av godsstråksrelaterad infrastruktur vara centralt samordnad då järnvägstransporter i princip alltid sträcker sig över flera regioner.”
• ”Sverige har varit ett föregångsland i reformeringen av järnvägen och Sverige bör intensifiera sitt arbete inom EU för en öppen europeisk järnvägsmarknad.”