De tre fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco deltar i EUs sociala möte i Porto med ett gemensamt förslag som ska rädda den svenska modellen.

Mötet inleds i dag och handlar om den så kallade sociala pelaren, vilken kan riskera Sveriges partmodell.

LO, TCO och Saco har tagit fram ett gemensamt inspel med flera delkrav, bland annat:

* Den sociala dialogen måste stärkas.

*  EU måste beakta medlemsstaternas särart och dessas olika arbetsmarknadssystem. Nuvarande kompetensfördelning ska respekteras.

* Arbetsgivarna måste ta ett större ansvar för kompetensutvecklingen.

* EU ska upprätthålla ambitionsnivån genom gemensamma mål, samordning och uppföljning. Medlemsstaterna anpassar insatser via egna åtgärder.

* Bindande lagstiftning på arbetsmarknadsområdet ska fastställa minimivillkor som inte begränsar friheten att i lag eller kollektivavtal ha ett bättre skydd på den svenska arbetsmarknaden.

* Färdplan och arbetsfördelning mellan EU och medlemsstaterna, mellan fack och arbetsgivare och mellan den kommunala/regionala och den centrala nivån.

* Arbetsfördelningen ska respektera den fördelning av kompetens som är fastlagd i EU:s fördrag.

* Ny EU-fond för social dialog för uppbyggnad och utveckling av ”starka, oberoende och effektiva system för social dialog i de EU-länder där det behövs”.

* ”Ombudsman för social dialog” som bevakar utveckling av system för partssamverkan i berörda medlemsländer. Nominering ska skötas av arbetsmarknadens parter på EU-nivå, EU-kommissionen utser och ombudsmannen rapporterar till den branschövergripande kommittén för social dialog.

* Ny indikator till planeringsterminen om hur förutsättningarna för arbetsmarknadsrelationer ser ut i medlemsländerna. Om nationella lagar och regler försvårar för parterna att organisera sig och utveckla starka partsrelationer bör kommissionen anmärka på detta i de landspecifika rekommendationerna.

* I samband med offentlig upphandling ska det säkerställas att arbetstagare som utför arbete inom ramen för offentligt kontrakt har goda arbetsvillkor i enlighet med tillämpliga nationella kollektivavtal och en säker arbetsmiljö.