WWF anser att det är ”tydligt att skogsföretagen och de andra ägarna har fått ett stort genomslag i de politiska förhandlingarna på bekostnad av den biologiska mångfalden”.

WWF skriver vidare i sitt utskick:

”Hur skydd av biologiskt värdefull skog ska säkras vid Skogsstyrelsens tillsyn vid avverkningsanmälningar är en obesvarad fråga”.

”Vi är mycket oroliga att skogspropositionens förslag inte kommer vara tillräckligt för att Sverige ska kunna leva upp till sina internationella åtaganden om skogens biodiversitet. Svensk skogspolitik behöver ändras i grunden om politiker menar allvar med bevarandet av biologisk mångfald och ekonomisk hållbarhet”, kommenterar Gustaf Lind, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

WWF är mer positiv till uppgörelsen om strandskyddet där ”utvecklingsområden som utgörs av landsbygd och mindre tätorter ges större möjlighet att bygga nära vatten förutsatt att inte området är värdefullt för biologisk mångfald” samtidigt som kraven skärps ”för att få bygga i områden som idag har högt exploateringstryck”.

”Vi stödjer i stort sett överenskommelsen, eftersom den också ger ett starkare skydd för områden som idag är hårt exploaterade. Kraven på kommunerna att ta fram detaljplaner för områden nära vatten kommer nu att öka. Det kommer att kräva ökade resurser, särskilt för små kommuner som redan idag brottas med knappa resurser”, kommenterar Yvonne Blombäck,  programsamordnare för kust och skärgård på WWF.