I dag har regeringens utredning Företagare i trygghetssystemen (SOU 2019:41) presenteras. Fackförbundet Unionen är kritiskt.

Utredningen är till en del gjord av Jennie Nilsson, som i dag är landsbygdminister. Utredningen togs över av Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf

Utredningen skulle ”kartlägga hur företagandet utvecklats och vilka drivkrafter som legat bakom utvecklingen” samt att ”analysera frågor med koppling till företagarnas villkor och förutsättningar i de allmänna trygghets-systemen med fokus på sjuk- och föräldraförsäkringen”.

Utredningen pekar på att skatte- och regelförändringar och avregleringar inom bland annat välfärdssektorn har bidragit till att ”nyföretagandet ökade markant fram till 2011 ” men har därefter planat ut på en nivå kring 70 000 nya företag per år, vilket är väsentligt högre än i början av perioden.

Men Sverige har ”en något lägre nivå på entreprenörskap än flera andra länder” och det gäller särskilt kvinnor.

Utredningen hittar inget ”entydigt samband mellan trygghetssystemen och företagande”.

Utredningen konstaterar att ”trygghetssystemen har en utformning som ger mest genomslag för anställda med möjlighet att vara borta från sitt arbete på grund av sjukdom eller vård av barn” medan ”regler och tillämpning är inte alltid anpassade till företagare och andra grupper som arbetar självständigt och som kan ha mer varierande arbetsförhål-landen och inkomster”.

Utredningen föreslår fler förbättringar:

  • Tydligare och enklare regler för sjukpenninggrundande inkomst för företagare med enskild firma.
  • Översyn av reglerna för karens och sjuklön i för en större enhetlighet mellan olika företagsformer.
  • Analys av regler och tillämpning gällande partiell sjukskrivning och rehabilitering för företagare.
  • Stärkt webbaserad information och stöd till företagare samt ut-vecklade e-tjänster.
  • Fortsatt analys av frågor kring företagandets utveckling samt pågående förändringar och utmaningar i en globaliserad gig- och delningsekonomi.

Unionen, som försöker bli småföretagarnas fackförbund, är kritisk till regeringens utredning om företagare i trygghetssystemen.

Unionen efterlyser skarpa förslag:

” Dagens trygghetssystem är gjorda för gårdagens arbetsmarknad. Många hårt arbetande företagare och kombinatörer har alldeles för dåligt skyddsnät när de till exempel blir sjuka. Tryggheten för dem som vill arbeta som egenföretagare måste öka”, kommenterar Martin Linder, ordförande i Unionen.

Han kräver att en ny utredning tillsätts:

”Nu måste en ny utredning tillsättas och ges skarpa direktiv. Den måste snabbt ta fram konkreta reformförslag som stärker tryggheten för dem som vill driva eget eller jobbar i andra former än som anställd”.

 

Unionen har en egen lista för vad regeringen bör prioritera:

* En karensdag ska vara det förvalda alternativet i sjukförsäkringen för företagare på samma sätt som det är för anställda idag.

* Egenföretagare ska kunna behålla sin ersättningsgrundande inkomst från tidigare anställning i 36 månader i stället för som idag i 24 månader.

* En ”snabb-vabb” för egenföretagare utifrån ett schablonbelopp för att undvika långa utredningar för att fastställa SGI.

* Aktiebolagsägares självrisk, på 14 dagar utan ersättning om de blir sjuka, behöver utredas.

* Arbetslöshetsförsäkringen baseras på ett inkomstkrav istället för ett arbetskrav.

* Beräkningarna av sjukpenninggrundande inkomst förändras ”radikalt” till att bygga på vad individen faktiskt har tjänat.

” Det handlar om trovärdighet för trygghetssystemen. Vi kan inte ha gemensamma socialförsäkringar som inte fungerar för alla dem som arbetar som egenföretagare. Det behövs en större trygghet för alla som vill driva eget”, anser Martin Linder.