Möjligheterna att ta in arbetskraft från länder utanför EU är politiskt omdiskuterad. Svenskt Näringsliv vill bevara möjligheten och kommer därför med sex förslag som ska avkriminalisera och legitimera dagens system.

Svenskt Näringsliv ”bedömer också att det behövs en tydligare rågång mellan asylsystemet och den reglerade arbetskraftsinvandringen” och där föreslår Svenskt Näringsliv att det för en asylsökande inte ska gå att byt spår till arbetskraftsinvandrare.

Svenskt Näringslivs förslag mot ”brottslighet inom arbetskraftsinvandring”
*
Stoppa möjligheten till spårbyte.

* Underlätta informationsöverföring mellan myndigheter.

* Stärk myndighetssamverkan.

* Stärk Migrationsverkets kontrollverksamhet.

* Fler kontroller gällande arbetskraftsinvandring inom personlig assistans.

* Höj försörjningskravet.