I ett dokument från Stockholms arbetarekommun framgår planerna. Socialdemokraterna beskriver sig som en "modern folkrörelse och vinner val".
 
Målen är tydliga. Antalet medlemmar ska öka från 6 500 år 2011 till 13 000 år 2018. Partiet ska vara störst i valet 2014.
 
För att nå målen har partiet enats om vilka prioriteringar som ska göras.

det är att
* stärka och förbättra den interna demokratin och kommunikationen
* utveckla vårt stöd till de socialdemokratiska grundorganisationerna
* förbättra vår kapacitet gällande kampanj och utåtriktad verksamhet
* utveckla medlemsmottagandet, studieverksamheten och idédebatten
* öka möjligheten för de medlemmar som vill vara aktiva att vara det
* höja vår kompetens gällande väljarkunskap och utvecklingskunskap
* inleda kandidatrekrytering och programarbete inför valen 2013-2014
 

Socialdemokraterna har också enats om arbetarekommun ska "vidareutveckla" det strategiska samarbetet med Stockholms läns partidistrikt, de två S-kanslierna och LO-distriktet i Stockholms län.
 
Men det behövs pengar också om val ska vinnas. Socialdemokraterna räknar med att ha 10 miljoner kronor i valfonden för Stockholm och 4 miljoner kronor i budgetreserv. Partiet har omorganiserat och effektivisterat och därmed gjorde arbetarkommunen ett överskott på 900 000 kronor mer än budget.
 
Stockholm ska erövras av Socialdemokraterna i Stockholmsregionen tillsammans med Stockholms arbetarkommun.
Kampanjen hanteras av fyra team som sitter på klassiska Sveavägen 68.
 
teamen är
* Folkrörelse- och kampanj
* Strategi- och utveckling
* Press- och kommunikation
* Administrations- och ekonomi
 
Strategin beskriver också vad partiet är och gör för att vinna val.
 
socialdemokraterna är en "modern folkrörelse" som
* ständigt inhämtar aktuell lokal kunskap om medborgarnas vardag
*är sverigeledande i kampanjmetoder som vinner många väljare
*har ett växande antal nöjda, kunniga och aktiva medlemmar
* har politiker och företrädare som väcker förtroende
 
socialdemokraterna är ett valvinnande parti som
* känner Stockholmregionens väljare bättre än någon annan
* ständigt utvecklar policy och relevanta politiska förslag
*har ett tydligt strategiskt ledarskap för hela Stockholm
 
socialdemokraterna är en professionell aktör som
* får kommunikativt genomslag för våra politiska förslag
* samordnar kampanjer som attraherar stockholmarna
* har välinformerade och engagerade medlemmar
 
socialdemokraterna är en effektiv organisation som
*använder sina ekonomiska och personella resurser väl
* ger god service till sina medlemmar och föreningar
* har nöjda och engagerade medarbetare