EU-kommissionen har kommit med direktiv om hur energiförbrukningen ska minskas med 20 procent till 2020. EU-kommissionen föreslår till exempel ett krav på att offentligt ägda byggnader som är större än 250 kvadratmeter ska renoveras i en takt av 3 procent per år tills de uppfyller en miniminivå för energieffektivitet.
Ett enigt näringsutskott motsätter sig direktiven från EU. Ett brev med utskottets synpunkter ska skickas till Europaparlamentets, Europeiska rådets och EU-kommissionens ordförande. Utskottet anser inte att det är acceptabelt att målen om energibesparing uppfylls genom detaljerad styrning på EU-nivå som inte är anpassad till lokala och regionala förhållanden.
Regeringen gör en annan bedömning och anser att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen. I en promemoria påpekar regeringen samtidigt att den inte kan ta ställning till förslaget i sak innan det har analyserats djupare. Men även regeringen är kritisk mot kommissionens förslag om att fjärvärme ska mätas och faktureras individuellt för alla hushåll.
 
Tonchi Percan