Vad händer när politikerna är fullt upptagna med att hantera corona-krisen och tjänstemän och myndigheter driver sina frågor som vanligt? De kan den svenska snusbranschen få bli varse. Trots att socialutskottet har kommit överens om hur tobakspolitiken ska utformas, så jobbar tjänstemän och myndigheter som Folkhälsmyndigheten och Konsumentverket vidare efter den lagda lagstiftningen, men nu börjar politikerna att säga ifrån på allvar.

Även om politiken behöver ägna sig åt andra saker som corona, rullar tjänstemanna-processerna på. Även på tobaksområdet. Och det oroar Markus Lindblad chef för external affairs på Haypp, som driver Snusbolaget.

– Det är ju tjänstemännen som lägger propositioner och riggar utredningar.

Han är bekymrad över att principen att riskreduktion ska prägla tobakslagstiftningen, som socialutskottet enades, om kan gå om intet. Principen innebär att lagstiftningen ska ta hänsyn till att konsumenternas tobakskonsumtion styrs om så att nikotinkonsumtion sker i de former som skapar minst risker för följdsjukdomar, vilket skulle straffa cigaretter hårdare än till exempel snus.

– I den nuvarande ANDT-strategin (politiken för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobak) står det svart på vitt att all tobakskonsumtion ska minska. Den inriktningen säger att konsumtion av nikotin i princip alltid leder till heroinmissbruk. Detta samtidigt som det just är strukturen på den svenska nikotinkonsumtionen som lett fram till de positiva hälsoeffekterna och den minskade rökningen.

Markus Lindblad är också oroad över att Konsumentverket agerar efter regeringens proposition snarare än socialutskottets och riksdagens beslut över en framtida tobakslagstiftning. Konsumentverket har dragit Snusbolaget inför Patent- och Marknadsdomstolen för att skapa praxis efter hur bolaget sköter sin marknadsföring. En av stötestenarna är om Snusbolaget ska få marknadsföra sina produkter på samma manér online som offline, vilket socialutskottet och riksdagen har enats om.

– Där ligger vi nu i skriftväxling med Patent- och Marknadsdomstolen. Det är tydligt att utfallet mot marknadens bäst regelefterlevande aktör är helt sekundärt för Konsumentverket, deras mål är att påverka lagstiftningen genom den pågående utredningen för att på så sätt lägga sitt egna förslag på socialutskottets bord. Blir domstolsprocessen klar innan utredningen måste utredningen arbeta in resultatet i sitt förslag till ny konkurrensneutral lag till regeringen.

Markerar inte politikerna i civilutskottet och socialutskottet mot generaldirektörerna i Konsumentverket och Folkhälsomyndigheten så kommer det få negativa konsekvenser för den folkhälsan och den inhemska snusbranschen, anser Markus Lindblad

– Det kan verka som att det råder konsensus i Sverige om synen på hur risker ska hanteras. Partier med alla olika beteckningar från rött, grönt och blått och allt där emellan är eniga. Men det syns inte i hur lagstiftningen ser ut och hur lagar tolkas, säger Markus Lindblad, och utvecklar:

– Vi har idag fått en ö inom svensk statsförvaltning dit politiska beslut inte når, där den lagstiftande verkställande och dömande makten ligger hos tjänstemän påhejade av lobbyister finansierade av medel beviljade av samma tjänstemän. Hur Konsumentverket väljer att fortsätta att agera mot Snusbolaget och den fortsatta hanteringen av den uppdaterade ANDT-strategin blir ett lackmustest för om Sveriges riksdag är den lagstiftande församlingen även gällande frågor om det svenska snuset.


Vilka lobbyister anser du vara finansierade av staten?
 – Till exempel Tobaksfakta, A Non Smoking Generation och länsstyrelsernas ANDT- samordnare.

Markus Lindblad har även synpunkter på Folkhälsomyndighetens utvärdering av ANDT- strategin 2016 – 2020, som han tycker är ett ”första besvärande besked”.
– Inte med ett enda ord tillskrivs riskreduktion, snuset och nikotinportionerna den fantastiska hälsoutvecklingen vi sett i Sverige de senaste fyra åren. Istället bör innovativa nikotinprodukter och rökfria tobaksprodukter regleras på samma sätt som cigaretter.

En del i att riksdagsmajoritetens uppfattning om tobakslagstiftningen ännu inte har kommit till uttryck i lagstiftningen är att regeringen dröjde med att återkomma med förslag.

– Regeringen borde ha återkommit med förslag till riksdagen för länge sedan. Men jag tänker inte rikta kritik mot regeringen eftersom det mest akuta är coronapandemin och vi där vi har en lång lista på krav på regeringen. Däremot kan det finnas anledning att ta upp frågan igen efter sommaren, säger KD-ledamoten Acko Ankarberg Johansson som är ordförande i socialutskottet.

–  Utredningen kring tobaksfrågan pågår och en ny ANDT-strategi ska tas fram, i övrigt händer inte så mycket på tobaksområdet just nu på grund av att alla jobbar stenhårt med corona-pandemin och allt som behöver lösas med anledning av den, säger S-ledamoten Kristina Nilsson, vice ordförande i socialutskottet.

Hon tycker att utformningen av den nya ANDT-strategin, är ”oerhört viktig”.

– Jag förutsätter att man tar hänsyn till vad riksdagens alla partier gemensamt kommit överens om. Utskottet ska ju så småningom anta strategin.

Kristina Nilsson är ”irriterad” över hur Konsumentverket agerar i det vakuum som har uppstått mellan den befintliga lagstiftningen och den som riksdagen vill ha på plats.

– Det är den överenskommelsen vi har gjort i riksdagen som ska gälla. Jag tycker det är tråkigt att konsumentverket driver det på sätt de gör innan det finns en lagstiftning utifrån vad vi bestämt. Men det är en självständig myndighet.

Hon samordnar sig dock med sin partikollega Johan Löfstrand, s-gruppledare i civilutskottet som har Konsumentverket som sitt ansvarsområde.

– Eftersom vi är väldigt upptagna av andra saker har Johan och jag sagt att vi tänker fortsätta arbeta med tobaksfrågorna under hösten. Frågan är helt enkelt inte aktuell i det läge som är just nu, säger Kristina Nilsson, som också berättar att frågan har diskuterats i Konsumentverket insynsråd.

Hon lägger till:

– Jag tycker frågan är principiellt viktig och för mig är det en hederssak. Vi har gjort upp med alla partier i socialutskottet i och med att vi tog tobakspropositionen. Då ska det bli så helt enkelt. Något annat har vi inte kommit överens om och då ska det heller inte bli något annat vid sidan om.  Det är jag och Johan helt överens om.

 Kan det bli fråga om utskottsinitiativ?
– Det hoppas jag ju verkligen inte. Vi har ju en gemensam överenskommelse mellan alla partier. Men det är såklart inte uteslutet.