Riksrevisionen är klar med granskningen av de statliga myndigheternas årsredovisningar för 2019.

”Så här bra har det inte sett ut på många år. Jämfört med förra årets 21 modifierade revisionsberättelser har det skett en rejäl uppryckning”, kommenterar riksrevisor Helena Lindberg, Riksrevisionens granskning.

Dock är inte alla årsredovisningar fulländande och här är myndigheterna som får kritik från Riksrevisionen:

* Allmänna arvsfonden – ”återstår en del arbete innan årsredovisningen kan leva upp till de krav som redovisningsreglerna ställer för redovisning av intäkter”.

* Patent- och registreringsverket (PRV) – ”redovisar inte vilka ersättningar de ledande befattningshavarna har, samt vilka andra uppdrag de åtagit sig”.

* Riksarkivet som får två anmärkninga – ”har glömt att redovisa en post i balansräkningen på 60 miljoner kronor” och ”har bedrivit avgiftsbelagd verksamhet med krav på full kostnadstäckning, utan att avgifterna täcker kostnaderna” med ett underskott på 24 miljoner kronor.

* Brottsförebyggande rådet (BRÅ) – har ”mot reglerna betalat 5,2 miljoner kronor av anslaget för Center mot våldsbejakande extremism i bidrag till olika organisationer istället för att använda det till utgifter för verksamheten”.

* Nationalmuseum –   har ”under ett stort antal dagar överskridit sin kreditgräns på räntekontot hos Riksgälden” fick ”en utökad kreditgräns, men även den överskreds”.

* Strålsäkerhetsmyndigheten, Länsstyrelsen i Västernorrlands län och Rådet för europeiska socialfonden (ESF-rådet) – har ”överskridit sina ramar för framtida ekonomiska åtaganden”.