Detta är ett resultat av arbetet utfört av Moderaternas integrationskommission.

Övergripande mål för integrationspolitiken tycker Moderaterna ska vara ”Invandringen ska vara bra för Sverige”.

Detta ska utvärderas utifrån två mått: Försörjningsgrad och kunskaper i svenska.

Dessa tre komponenter är Moderaternas först tre av 100 förslag. Övriga 97 är indelade i grupperna migration, anpassning, bosättning, arbetsmarknad, social rörlighet samt lag och ordning.

.

Moderaternas 97 övriga förslag.

Migration
4. Volymmål för invandringen

 1. Kvalificering in i välfärden och enhetlig statlig ersättning till den som är ny i Sverige
 2. Minskad mottagning av kvotflyktingar
 3. Fler förvarsplatser vid avvisning och utvisning
 4. Anmälningsplikt vid avvisning och utvisning
 5. Fler inre utlänningskontroller
 6. Svenskt bistånd villkoras med samarbete om återtagande av medborgare
 7. Förlängd preskriptionstid från fyra till tio år för ny asylansökan
 8. Skärpt vandelskrav för permanent uppehållstillstånd
 9. Förlängd karenstid vid ansökan om permanent uppehållstillstånd vid begånget brott
 10. Brott ska oftare leda till utvisning
 11. Återkallning av samtliga samordningsnummer
 12. Avsluta samordningsnummer som inte bekräftas inom ett halvår
 13. Talangvisum för högkvalificerad arbetskraft
 14. Reformerad expertskatt
 15. Stopp för kompetensutvisningar
 16. Höjt lönekrav för arbetskraftsinvandrare
 17. Skärpta försörjningskrav för anhöriga till arbetskraftsinvandrare
 18. Kriminalisering av handel med arbetstillstånd
 19. Stopp för arbetskraftsinvandring till Sverige som personlig assistent
 20. Avskaffa möjligheten till spårbyte för asylsökande
 21. Direktåtkomst för Migrationsverket till databaser hos vissa myndigheter för att förebygga och kontrollera missbruk

anpassning till ett nytt hemland
26. Krav på språkkunskaper för permanent uppehållstillstånd

 1. Nyanländas dagsersättning villkoras med deltagande i Migrationsverkets samhällintroduktion
 2. En nationell läroplan för den kommunala samhällsorienteringen för invandrare
 3. Ökad vikt vid jämställdhet och kvinnors rättigheter i samhällsorienteringen för invandrare
 4. Avsluta samhällsorienteringen för invandrare med ett prov i samhällskunskap
 5. Krav på godkänd SFI för full etableringsersättning
 6. Försörjningsstödet villkoras med deltagande i SFI eller tillräckliga språkkunskaper
 7. Begränsad rätt till betald tolk för personer med permanent uppehållstillstånd
 8. Förlängt krav på hemvist för medborgarskap – sju år som huvudregel
 9. Krav på kunskaper om svenska språket och svenska samhället för medborgarskap
 10. Återkalla dubbla medborgarskap vid systemhotande brottslighet och medborgarskap som beviljats till följd av oriktiga uppgifter
 11. Tillfälligt etableringsstopp för religiösa friskolor
 12. Genomlysning av Skolinspektionen av befintliga konfessionella skolor
 13. Demokrativillkor i ägar- och ledningsprövningen vid godkännande av konfessionella skolor
 14. Skyldighet för skolhuvudmannen att anmäla konfessionell inriktning till Skolinspektionen
 15. Utredning av slöjförbud i för- och grundskolan
 16. Avskaffat föreningsbidrag till etniskt definierade föreningar
 17. Skärpt kontroll av utbetalningar till civilsamhällesorganisationer
 18. Ny brottsrubricering för hedersbrott
 19. Utvisning som möjlig påföljd vid hedersbrott
 20. Olaga frihetsbegränsning som nytt brott
 21. Möjliggör förbud mot moralpoliser på offentliga platser genom tillträdesförbud

bosättning
48. Avskaffa EBO för asylsökande

 1. Se över anvisningslagen för nyanlända
 2. Tidsbegränsat etableringsboende i max två år
 3. En ny nationell folkräkning för att motverka brott och utanförskap

Arbetsmarknad
52. Nyanländas ersättning begränsas till etableringsersättningen under fem år

 1. Rätten till kompletterande försörjningsstöd för nyanlända avskaffas
 2. Etableringstillägget avskaffas
 3. Bidragstak införs så att det alltid lönar sig att arbeta
 4. Restriktiv och enhetlig hantering i försörjningsstödet
 5. Skatten sänks på de allra lägsta arbetsinkomsterna genom ett förstärkt jobbskatteavdrag
 6. Jobbpremie införs för personer med långvarigt bidragsberoende
 7. Gemensamt utbetalningssystem för offentliga bidrag för att minska fusk
 8. Bidragsbrottsenhet på Försäkringskassan
 9. Krav på aktivitet på heltid för att få försörjningsstöd
 10. Skyldighet att stå till arbetsmarknadens förfogande i hela landet
 11. Krav på att bidragstagare att delta i samhällsnyttiga insatser
 12. Skattelättnad för företag som köper utbildning till anställda för att främja omställning
 13. Utbildningsplikt för den som lever på bidrag
 14. Etableringsjobben genomförs
 15. Fler och förstärkta nystartsjobb för nyanlända

social rörlighet
68. Utökade program hos BVC i utsatta områden

 1. Obligatorisk språkscreening i svenska på BVC
 2. Språkförskola för nyanlända barn och barn till nyanlända
 3. Språkförskola för barn i utsatta områden
 4. Avgiftsfri förskola för barn till föräldrar med långvarigt bidragsberoende
 5. Längre skoldagar i lågstadiet med mer tid för svenska och matte
 6. Nolltolerans mot dåliga skolor
 7. Aktivt och obligatoriskt skolval i alla kommuner
 8. Läxfritids på lågstadiet
 9. Modersmålsundervisning ska inte konkurrera med andra ämnen
 10. Karriärtjänster för lärare och rektorer på utsatta skolor och förskolor
 11. Kompetenslyft för förskolepersonal med fokus på språkutveckling
 12. Knyt övningsskolor i utsatta områden till lärarutbildningen

lag och ordning
81. Höjda polislöner

 1. Fler civila utredare för att frigöra polisiära resurser
 2. Betald polisutbildning genom avskrivna studielån
 3. Övervakningskameror i alla utsatta områden
 4. Förbud mot deltagande i och samröre med en kriminell organisation
 5. Möjliggöra utvisning av utländska medborgare som bedöms utgöra ett kvalificerat säkerhetshot
 6. Dubbla straff för gängkriminella
 7. Avskaffad mängdrabatt
 8. Avskaffad straffrabatt för unga vuxna
 9. Vistelseförbud för gängkriminella
 10. Tillåt hemliga tvångsmedel i förebyggande syfte
 11. Pröva system med anonyma vittnen
 12. Inför system med kronvittnen
 13. Inrätta en nationell enhet inom polisen med ansvar för vittnesskyddsverksamheten
 14. Beslagta egendom från gängkriminella
 15. Bryt ungas brottsliga bana – Socialtjänsten ska prioritera det förebyggande arbetet
 16. Fler unga som begår brott ska omhändertas enligt LVU
 17. Inrätta en enhet inom Kriminalvården med ansvar för unga som begår allvarliga brott
 18. Ansvaret för den slutna ungdomsvården överförs till Kriminalvården
 19. Fler särskilda ungdomshäkten ska inrättas