Moderaterna fortsätter att prata om att ”Återupprätta samhällskontraktet”. Senast i tisdags när partiledningen presenterade sina propositioner inför partistämman 17-20 oktober tycktes begreppet vara en central del i partiets positionering. Partiledningen lyfter fram vad den anser fyra viktiga reformområden inför stämman, och ja, det handlar om kärnfrågan lag & ordning, men också sjukvård, barns hälsa och utrikespolitik.

Förslagen presenterades av Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson och partisekreteraren Gunnar Strömmer.

– ’Samhällskontraktet’ blir nyckelordet. Det knakar ordentligt i fogarna i vissa delar av samhället, det har vi pratat mycket om det senaste året, för att det är ett faktum, slog Elisabeth Svantesson fast på pressträffen.

Gunnar Strömmer, med sin bakgrund som jurist, uppehöll sig en längre tid kring reformområdet ”lag & ordning”, där Moderaterna redan har presenterat förslag på visitationszoner, mer resurser till polisen samt hårdare straff. Nu vill Moderaterna även skapa mer politik för brottsoffren och ett nytt begrepp, ”kränkningsersättningen” till brottslingar.

– Vi brukar ha synpunkter på individerna som springer och skjuter. I den diskussionen försvinner brottsoffren och deras perspektiv”, sa Gunnar Strömmer, och utvecklade:

– Brottsoffren får inte sin kränkning prövad. Vi vill hitta sätt att tydligare visa brottsoffrens perspektiv så att inte poliser och åklagare så lätt kan lägga ner utredningar. Vill också fördubbla kompensationen till brottsoffer och att staten betalar och att staten sedan och inte brottsoffret driver in pengarna från gärningsmännen.

Några propositioner inom integration/migration kommer inte, där hänvisade Gunnar Strömmer till den ”integrationskommission” med politiker och experter som Moderaterna har tillsatt och på ett år ska ta praktiskt genomförbara reformer.

Inom reformområdet Rättvis och hållbar tillväxt, pekade Elisabeth Svantesson på riktningen för en skattereform och tog särskilt upp förutsättningarna för bostadsköp, bland annat en höjning av bolånetaket och att Moderaterna ska motverka ”osund skuldsättning”.

– Det är inte rimligt att staten ska subventionera ’osunda lån’, slog hon fast.

Hon nämnde också vikten av att låta kommuner agera mer självständigt och ’frikommunsförsök’.

– Vi vill helt enkelt se en ökad frihet för kommunerna. Statens ökade regleringar är orimliga för små kommuner.

Sedan tidigare är det känt att Moderaterna vill utreda huvudmannaskapet för sjukvården, läs förstatliga det.

Partiledaren Ulf Kristersson brukar prata om barns förutsättningar och nu är Insatser för socialt utsatta barn, en egen proposition för partiledningen. På presskonferens nämndes särskilt att det ska redas ut vem som ska äga ansvaret för vården av psykiskt sjuka barn.

Utrikespolitik blir en egen proposition till partistämman.

– Den principiella ansatsen är den svenska linjen och att utgå från svenska intressen med EU som den självklara arenan, sade Gunnar Strömmer.

Pressad på vad det betyder och hur det skiljer sig från regeringens utrikespolitik sa han dagens utrikespolitik ”utgår ganska mycket från symboler och paroller utanför Sveriges intressen”, han nämnde Palestina-Israel-konflikten och sa:

”Vi vill ha en realpolitisk utgångspunkt i utrikespolitiken.

Sedan tidigare har Moderaterna presenterat förslag på omläggning av biståndspolitiken, bland annat ned ett slopande av enprocents-målet.

Moderatledningen räknar med att det kommer att bli diskussioner kring bland annat slöjförbud för barn och public service på stämman.

Dagens Opinion tog en liten pratstund med Gunnar Strömmer.

Förslagen ni i partiledningen för fram, hur reflekterar de opinionsläget och vad väljarna frågar efter?
 – Nyckeln för oss, är att utgå från samhällsproblem, som vi uppfattar, stora och som måste tas om hand på ett bättre sätt än tidigare. Vi adresserar flera av de stora samhällsproblemen genom våra förslag. Det gäller jobben, företagandet och tillväxten, det gäller att återupprätta lag och ordning, det gäller att säkerställa en god sjukvård, de grundläggande inslagen i ett samhällskontrakt, som i vissa delar håller på att vittra sönder, säger Gunnar Strömmer och lägger till:

– Vi tror också att flera av frågorna ligger nära väljaren och som medborgarna bekymmer sig över i vardagen. Det vill vi möta.

Formuleringen ”återupprätta samhällskontraktet, är in det ett krångligt, går det att paketera?
 – Hur man ska bilda opinion och göra kampanj på det här är en senare fråga. Det får man unna sig på en partistämma, som ju inte är ett reklamjippo, utan ett sammanhang där man på djupet får gå ner i politiska frågor. Då kan man få beskriva det på det här sättet. Men det är klart, att i nästa steg måste det förklaras och drivas på ett sådant sätt att det engagerar och vinner väljare.

Kan man inte redan från början tänka på hur man ska få förslagen i kampanjledet också?
  – Jag kan väl säga att vi tänker på det också, men vi lanserar inte de slutsatserna vid den här partistämman.

 

Moderat-ledningens propositioner inför partistämman.

lag och ordning

 • Öka polisens kapacitet här och nu. Gör särskilda satsningar för att återanställa poliser som gått i pension eller lämnat yrket. Frigör polisiära resurser genom att anställa administrativt stöd och i högre utsträckning använda ordningsvakter för vissa tidskrävande sysslor, såsom omhändertagande av berusade personer. Fler poliser ska arbeta i yttre tjänst och ingripa mot all slags brottslighet.
 • Mobilisering mot de kriminella gängen. Visitationszoner, skärpta straff för narkotikaförsäljning, sänkt gräns för obligatorisk häktning och att pröva ett system med anonyma vittnen. Hemliga tvångsmedel, (exempelvis buggning) och husrannsakan ska kunna användas i fler fall. Ge polisen möjlighet att klara upp fler brott genom att ta ett samlat grepp om lagstiftningen för biometriska uppgifter i form av DNA, fingeravtryck och foto.
 • Förebygg återfall i brott. Fängelsestraff ”bör” verkställas snabbare och behandlingsinsatser ska kunna påbörjas redan i häktet. Fler yrkesförberedande utbildningar ska finnas tillgängliga för intagna, i stället för högskoleförberedande. Utländska brottslingar ska utvisas i fler fall genom att mindre vikt läggs vid anknytning, och de ska i möjligaste mån avtjäna sitt fängelsestraff i hemlandet.
 • Stå på brottsoffrets sida. Kränkningsersättningen till brottsoffer ska fördubblas, och möjligheter att effektivisera utbetalningen av ersättningen bör undersökas. Stödet till brottsoffer ska vara likvärdigt i hela landet och fler brott ska utredas.

rättvis och hållbar tillväxt
• Bred skattereform som syftar till att sänka skattetrycket och är fullt finansierad. Omställning ska underlättas, genom fortbildningsavdrag. Det behövs regelförenklingar för företagare och ökad rättssäkerhet. Sverige ska bli bäst på att nyttja ny teknik, och fler investeringsbolag ska lockas till Sverige.

 • Fler ska få möjlighet att köpa sin första bostad. Bolånetaket ska höjas till 90 procent. Den finansiella stabiliteten ska stärkas genom att gradvis slopa ränteavdragen för blancolån. Reavinsten ska kunna skjutas upp till utträdet från den ägda bostadsmarknaden. Ombildning till ägarlägenhet ska underlättas. Friare hyressättning bör gradvis införas i stora delar av beståndet, inom ramen för en bred överenskommelse.
 • Elektrifiering – ”för klimatets skull”. Energipolitiska mål ska omfatta alla fossilfria kraftslag, även kärnkraft. Kraftnätet ska ha tillräcklig överföringskapacitet. En färdplan mot fjärde generationens kärnkraft ska tas fram, liksom en nationell strategi för elektrifiering av vägnätet. Basindustrins utsläpp ska minska genom gynnsamma förutsättningar för teknik som fångar och lagrar koldioxid.
 • Sverige ska hålla ihop. Minska den statliga detaljstyrningen, till exempel genom ett nytt frikommunförsök och genom att statsbidragen i huvudsak är generella och inte riktade. Samverkan mellan kommuner kring kommunal verksamhet bör förenklas. Drivmedelsskatterna ska sänkas för att hela landet ska kunna leva.

trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård
• Ny modell för svensk hälso- och sjukvård. Utred om ansvaret för hälso- och sjukvården ska förändras. Syftet är att säkerställa en vård som är högkvalitativ, jämlik, tillgänglig och effektiv i hela landet.

 • Nationell cancerstrategi. Strategin ska innehålla flera delar, bland annat skärpt vårdgaranti för cancerpatienter, förstärkningar av barncancervården och samlade vårdkedjor för eftervård och rehabilitering. Dessutom behövs satsningar på forskning, utveckling och nya läkemedel.
 • Fler medarbetare i välfärden. Möjligheterna att utvecklas och göra karriär inom vården ska förbättras. Arbetsvillkoren ska vara hållbara, exempelvis genom schemaläggning som involverar medarbetarna och möjligheter till fysisk träning i samband med arbetstid. Utbudet av utbildningsplatser på högskola och gymnasium ska bättre matchas gentemot välfärdens kompetensbehov.
 • Samlat omhändertagande av de mest sjuka. Det innebär bland annat ett system med fast läkare och vårdteam. Inrätta särskilda äldremottagningar på vårdcentraler och utveckla den mobila vården. Säkerställ att lagstiftningen tydligt reglerar vårdansvaret och samtidigt främjar till samarbete mellan regioner och kommuner.
 • Riv hinder för digitalisering. Låt informationen följa patienten inom hälso- och sjukvården, genom att anta samtycke till detta till dess att patienten meddelat motsatsen. Se över patientdatalagen i syfte att skapa möjligheter att använda data från alla vårdgivare till analyser och verksamhetsutveckling. Skapa gemensamma it-standarder för hälso- och sjukvården som är internationellt gångbara .

insatser för socialt utsatta barn
• Stärk skolans kompensatoriska uppdrag. Inför obligatorisk språkförskola för alla nyanlända barn, öka lärares och rektorers befogenheter att avgöra när och hur särskilda undervisningsgrupper krävs, och säkerställ att professionsprogrammen för lärare och rektorer premierar arbete i skolor i utsatta områden.

 • Stöd unga som mår dåligt. Stärk kopplingen mellan elevhälsan och primärvården, förbättra tillgången till digitala ungdomsmottagningar och öka resurserna till forskning om suicidprevention.
 • Bryt utanförskap genom bättre integration. Inför obligatorisk samhällsorientering för alla nyanlända elever, se över skolans jämställdhetsuppdrag och ta vara på framgångsrika integrationsinitiativ från civilsamhället. Motverka heders-förtryck, bland annat genom att införa särskilda brottsrubriceringar.
 • Socialtjänsten och barn i samhällets vård. Prioritera tidiga insatser inom socialtjänsten. Inför mentorskap för nya socialsekreterare och nationell specialist-utbildning för de som arbetar med barn och unga. Certifiera jour- och familjehem, samt förenkla för nationell adoption. Se över möjlighet att i högre grad överlåta beslut gällande barn och unga från socialnämnden till behöriga socialsekreterare.
 • Bryt och förebygg kriminalitet och missbruk. Effektivisera arbetet med sociala insatsgrupper för att tidigt fånga upp unga på glid. Vid missbruk ska insats ske inom 24 timmar. Polisen ska kunna genomföra hundsök efter droger i skolor. Unga som misstänks för allvarliga brott ska oftare kunna omhändertas enligt LVU, och en särskild enhet för unga som begått sådana brott ska inrättas inom Kriminalvården.

utrikespolitisk plattform
• Sveriges utrikespolitik ska utgå ifrån svenska intressen. De mest grundläggande intressena är vår säkerhet och vårt gemensamma välstånd. Våra värderingar om demokrati, rättsstat och marknadsekonomi alltid vara vägledande.

 • Stärk EU som utrikespolitisk aktör. EU bör inrätta en gemensam Magnitskij-lagstiftning och EU:s beslutsfattande på det utrikespolitiska området bör effektiviseras. Utvidgningspolitiken ska vara realistisk med fokus på västra Balkan. Frihandelsagendan ska vara ambitiös. EU ska agera gemensamt för att lagföra de personer som rest från Europa till framför allt Syrien och Irak för att bli IS-terrorister.
 • Ökat samarbete i närområdet. Det behövs ett förnyat fokus på nordeuropeiskt samarbete mellan länderna från Storbritannien till Baltikum samt att värna den transatlantiska länken, samtidigt som Sverige stärker sitt försvar och håller tydlig linje mot ett aggressivt Ryssland.
 • Ta fram en bred Kinastrategi, bland annat i syfte att verka för lika villkor i utbytet med Kina, att effektivt hantera säkerhetsrisker kopplade till såväl 5G och infrastruktur som utländska direktinvesteringar, att motverka klimatförändringarna och verka för mänskliga rättigheter, samt att stärka Kinakompetensen i Sverige.
 • Effektiv nedrustning. Använd FN-samarbetets etablerade strukturer för att främja nedrustning och icke-spridning av kärnvapen.
 • En ny biståndspolitik. Enprocentsmålet bör slopas till förmån för en fyraårig biståndsram. Biståndet bör fokuseras till färre områden och mottagare där Sverige kan bidra med tydligt mervärde. Större vikt ska läggas vid katastrofbistånd.