”Produktionen av miljövänliga varor och tjänster var i stort sett oförändrad 2020 jämfört med året innan”, enligt SCB.
I sektorn ingår produktion av miljöskyddande varor och tjänster samt aktiviteter som syftar till mer hållbar resurshantering.

Miljösektorns förädlingsvärde uppgick till 204 miljarder kronor år 2020. Det motsvarar 4,1 procent av Sveriges totala BNP. När SCB började mäta miljösektorn, år 2003 låg andelen på 2,7 procent.
Antalet förvärvsarbetande inom miljösektorn 2020 var 159 000 personer.

Miljösektorns förädlingsvärde uppgick 2020 till 204 miljarder kronor. Det motsvarar 4,1 procent av Sveriges totala BNP, vilket kan jämföras med tidsseriens början 2003 då miljösektorns andel utgjorde 2,7 procent.

Produktionen av miljövänliga varor och tjänster, mätt som produktionsvärde, uppgick till 549 miljarder kronor år 2020 i nivå med år 2019. Därmed bröts en ökande trend sedan 2003 med undantag för finanskrisens 2009.

Ökningen är till följd av en stark utveckling i bland annat bygg- och energibranschen. Produktionsvärdet i byggbranscher har ökat med 124 procent och i energibranschen med 84 procent.

De branscher som bidrar mest till miljösektorns produktions- och förädlingsvärde 2020 är byggbranschen och branscher inom avlopp, avfall och sanering.