Det innebär att LO har gått med på en överenskommelse med huvudavtal  med ett flexiblare / osäkrare Las, men också ett omställningsavtal där förbundens medlemmar kan kompetensutveckla sig.

Varje LO-förbund får bestämma själva om de vill skriva på huvudavtalet, när regeringens delar är på plats om ett år. Förbund som väljer att stå utanför, får efter förhandlingar med Svenskt Näringsliv, nu ta del av omställningspaketet.

 

LOs förteckning över vad överenskommelserna om ett nytt huvudavtal och en ny omställningsförsäkring innehåller:

för alla LO-förbund
* ändring av ”saklig grund” till ”sakliga skäl” vid uppsägning på grund av personliga skäl.

* alla arbetsgivare får göra tre undantag i stället för två i turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

* anställningen upphör vid uppsägningstidens utgång även om tvist då pågår om uppsägningens giltighet.

* tydligare regler för a-kasseersättning så att en arbetstagare som driver en tvist om ogiltigförklaring inte ska riskera att stängas av från a-kassan under 45 dagar.

* regler om att heltid är norm, att hyvling ska ske i turordning och rätt till en omställningstid vid hyvling.

* ”allmän visstid” ersätts av ”särskild visstid” och att företrädesrätten till sådan anställning kortas till 9 månader och övergår i en tillsvidareanställning efter 12 månader.

* skyldigheten för inhyrande arbetsgivare att erbjuda tillsvidareanställning efter 24 månader inom 36 månader, alternativt betala två månadslöner.

* det allmänna skadeståndet höjs med 50 procent vid uppsägning på grund av personliga skäl och avskedanden vid ogiltigförklaring.

* fler, visstidsanställda och uppsagda på grund av sjukdom, får del av omställningsstöd och något fler tjänster.

* det nya offentliga studiestödet och den nya offentliga omställningsorganisationen.

för LO-förbund som också skriver på huvudavtalet gäller även

* utökad rätt till omställningsstöd och kompetensstöd omfattande fler tjänster än idag och ekonomisk kompensation i form av studiestöd.

* även visstidsanställda och sjuka kan kvalificera sig för AGB (avgångsbidrag).

* den kompletterande försäkringsersättningen vid tvist om ogiltigförklaring och viss möjlighet för sjuka att kvarstå i anställning under tvist.

* det skadestånd som en inhyrande arbetsgivare kan välja att betala i stället för att tillsvidareanställa en inhyrd arbetstagare efter 24 månader höjs från 2 till 3 månadslöner.