Regeringens politik är inte förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat, konstaterar det oberoende Klimatrådet, som ska presentera rapporten för regeringen klockan 13 idag.

Sveriges övergripande klimatmål är att senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. För att nå dit finns klimatpolitiska delmål och en klimatlag som klubbades 1 januari 2018.

Under det senaste året har 14 politiska beslut s trätt i kraft, men dessa ”är inte tillräckliga” och ”de klimatpolitiska målen bortom 2020 kommer inte att nås med nuvarande förutsättningar och beslutad politik”, skriver Klimatrådet.

Rådet anser vidare att  regeringens klimatredovisning för 2019 inte uppfyller ”lagens krav i vad gäller beslutens betydelse för utvecklingen av utsläppen” och i ”de flesta fall saknas effektbedömningar” eller också redovisas inte hur effektbedömningar ”är gjorda eller vilka antaganden de bygger på”, utöver det ”anger regeringen sina effektbedömningar i olika enheter och format, vilket gör det svårt att jämföra olika insatser, bedöma deras effektiviteten och den samlade effekten av de beslut som presenteras”.

Klimatpolitiska rådets ledamöter
Ingrid Bonde, ordförande
Johan Kuylenstierna
Karin Bäckstrand, professor
Katarina Eckerberg, professor
Åsa Löfgren, associerad professor
Tomas Kåberger, professor
Markku Rummukainen, professor
Sverker Sörlin, professor