Regeringen presenterade nyligen en strategi för ökad tillgång till data som ska underlätta digital innovation. Som teknik- och innovationsbolag applåderar vi på Futurice detta. På samma gång vill vi belysa de utmaningar vi stött på när vi försökt få tillgång till data som kan rädda liv på cyklister. Vår förhoppning är att bidra till en väl fungerade implementation av strategin, något som kan vara en fråga om liv och död.

Som experter på innovation inom mobilitet har vi på Futurice valt att ta oss an uppgiften med att minska antalet olyckor för cyklister genom att använda data och utifrån denna skapa tekniska lösningar. Årligen skadas ungefär två tusen cyklister allvarligt i trafiken, samtidigt som människor uppmuntras att cykla för klimatets och folkhälsans skull.

För oss ställdes frågan på sin spets när vi som företag flyttade över stan och många av våra anställda kände en oro för de nya vägar man nu skulle börja cykla. Därför ville vi göra något åt problemet utifrån den specialistkunskap vi har. Men ett stort hinder vi mötte var just tillgången till högkvalitativa data.

Guldgruvan för data om olyckor i trafiken, Strada, sköts av Transportstyrelsen och hålls stängd för de som inte är myndigheter eller akademiker. Man kan kalla det ett typfall av när ”data i onödan blir inlåst i sektorer eller hos enskilda myndigheter, regioner eller kommuner”, som man formulerar det i den nationella strategin.

För en framgångsrik implementation av den nationella strategin ser vi tre huvudsakliga problem, men också tre naturliga lösningar som skulle säkerställa att ”bränslet för den digitala ekonomin” blir så verkningsfullt som möjligt.

Så vad är då problemen?

data inte tillgängligt för alla aktörer
Exemplet med olycksdatabasen Strada illustrerar problematiken där högkvalitativa data endast är tillgänglig för myndigheter och forskare och inte kommer privata innovatörer till del.

företag delar inte data med varandra
Mängder av data finns hos privata aktörer, men väldigt lite delas på ett systematiskt sätt. Även sådant som inte är direkt affärskritiskt lämnar sällan bolagets väggar.

brist på samordning
Det saknas naturliga forum för informations- och datadelningen mellan olika typer av aktörer, där standarder för data och system för kontinuerlig insamling är tydligt definierade.

Och hur kan problemen lösas?

skapa forum där alla kan bidra med data
Genom att skapa tydliga mötesplatser och normer för datainsamling kan vi skapa forum där data blir det gemensamma språket. Här blir myndigheter en central spelare och navet där information kan flöda fritt mellan sektorer, företag och länder.

anonymisera och tillgängliggör centralt insamlade data
Den data som samlas in i offentlig verksamhet bör göras tillgängliga för alla. Genom att anonymisera och aggregera data undviker man att äventyra den personliga integriteten.

dela mer än minsta möjliga
Med incitament och förenklade processer bör privata aktörer förmås att dela mer data än bara det lagen kräver. I fallet med olycksstatistik hade det varit önskvärt att veta mer om trafikflöden och trafikanters agerande, sånt som många företag har insikt i.

Möjligheterna med ökad delning av data är enorma och den nationella strategin är ett lovvärt initiativ. Med rätt implementation har vi chans att bli ett föregångsland och en ledare inom datadriven innovation. På Futurice blir vårt första steg att använda kraften i data till att rädda fler liv i cykeltrafiken, men det är bara början på vad vi kan uppnå tillsammans.

Sonja Lakner, managing director, Futurice Sweden
Johan Lauri, tech lead, Futurice