NCC och Ellevio saknar resurser till elförsörjningen i regeringens budgetförslag. Länsförsäkringar anser att budgeten jämnar ut inkomstklyftor.

Byggföretaget NCC ger tummen upp för de inslag i budgeten som syft<r till att minska Sveriges sårbarhet.

”Budgeten innehåller en rad förslag för att minska vår sårbarhet och komma till bukt med dessa samhällsutmaningar, bland annat noterar vi att man nu höjer anslaget till underhåll av den svenska järnvägen vilket är väldigt positivt och något som även skapar goda sysselsättningseffekter”, kommenterar Henrik Landelius, affärsområdeschef på NCC Building Sverige.

Han anser vidare:

”Vi har även länge påpekat att Investeringsbehoven i VA-näten runt om i Sverige är stort. Kraven på rening av avlopp måste vara högt ställda. Inte minst läkemedel i avloppen ger allvarliga konsekvenser för miljön och är något som vi tidigare lyft i en rapport under förra året. Det är ett steg i rätt riktning att man nu satsar på läkemedelsrening i budgeten, men det kommer att krävas mer”.

Däremot saknar NCC pengar till en bättre elförsörjning.

”Vi saknar dock fortfarande ordentliga reformer för en fungerande elförsörjning och för att underlätta tillståndsprocesserna. Tillståndsgivningen vid ny- och utbyggnad av elnätet har varit en riktig flaskhals som under lång tid försenat nödvändiga åtgärder. Men det behövs ett större grepp om hur miljötillstånd hanteras rent generellt för att det ska bli kortare handläggningstider, ett större helhetsperspektiv och en bättre balans mellan olika samhällsnyttor”.

Elnätsföretaget Ellevio efterlyser också reformer vad gäller elförsörjningen.

”Medan budgeten tydligt signalerar att regeringen ser behoven av satsningar för att förverkliga den svenska energiomställningen, omsätts det inte i proportionerliga resurstillskott. I en budget med ett historiskt stort investeringsutrymme på 74 miljarder hade vi velat se ett betydligt kraftfullare stöd för att möjliggöra energiomställningen och utbyggnaden av elnäten”, kommenterar Henrik Bergström, chef för samhällskontakter på Ellevio

En reform som Ellevio efterlyser är resurser till smidigare utbyggnad av elnäten.

”Långa tillståndsprocesser för att bygga nya elnät står i vägen för förverkligandet av svenska klimatmål. Ellevio välkomnar regeringens ambition att halvera de genomsnittliga ledtiderna, men anslagen för att komma åt bromsklossarna på myndigheter som hanterar koncessionsprövningen, domstolshanteringen och markåtkomsten varierar”.

Henrik Bergström utvecklar:

”Energimarknadsinspektionen får ett bra tillskott som kan ge konkret effekt för att förbättra koncessionsprövningarna, och Sveriges domstolar får ett mindre tillskott som möjligen kan förbättra domstolsprövningarna. Men Lantmäteriet får ingenting. Problemen med markåtkomst lämnas sålunda hängande”.

Ellevio vill se större grepp:

”Generellt efterlyser vi lösningar för de stora frågorna som rör nätkapacitetsbrist och effektbrist. Det är en avgörande framtidsfråga, men redan idag har vi ett system som har stora svårigheter. Extrema prisökningar mellan nord och syd, och stora skillnader i tillgången på effekt mellan olika landsändar är systemfel som måste lösas. Det här är en av de dyraste septembermånaderna någonsin, bland annat beroende på brister i nätöverföringskapacitet. Inför kommande budgetförslag och -debatter hoppas vi att partierna ska kunna konstruktivt samarbeta i de frågor man är överens, som elektrifieringen av Sverige”.

Länsförsäkringar har en annan utgångspunkt och ser positivt på budgetens utjämnande effekter med bland annat skattelättnader för låginkomsttagare.

”Den här budgetens syfte är att öka hushållens konsumtion, vilket stöttar den återhämtning som Sverige behöver. Även om vi är tillbaka på bnp-nivåer vi såg före Corona-krisen så har vi tappat ett och ett halvt år som vi behöver återhämta”, kommenterar Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar:

Hon lägger till:

”För många av de hushåll som nu får en extra slant är det här förstås välkomna pengar. Många lever på marginalen. Extra välkommet är det förstås att det finns en tydlig jämställdhetsaspekt i det här, eftersom kvinnor generellt har lägre löner, lägre pension och i högre utsträckning får underhållsstöd”.