Under veckan har arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (s) aviserat en utredning som ska utröna om det är juridiskt möjligt för kommunerna att agera underleverantörer till arbetsförmedlingen. Detta som ett led i omstöpningen av Arbetsförmedlingen. Men tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega har redan låtit ”utreda” saken.

Almega tog ett nytt grepp om sin opinionsbildning och tillsatte en egen snabbutredning av den politiska frågan. Då ska sägas att Almega är centralorganisation för Kompetensföretagen med runt 600 företag inom rekrytering, som vädrar affärer när Arbetsförmedlingen i större grad ska anlita externa leverantörer av matchningstjänster, något som regeringen vill pröva om kommunerna kan leverera inom ramen för LOV, lagen om valfrihetssystem.

Almega har gett Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, juridiska institutionen, vid Uppsala Universitet, i uppgift att utreda frågan och han är redan klar.

I sin ”utredning” skriver han:

”Det första problemet är att kommunen lyder under självkostnadsprincipen vilket betyder att kommunen inte får ta ut högre avgifter än de som motsvarar kostnaden för tjänsten. Det är problematiskt då Arbetsförmedlingens ersättning, som ska utgå till aktörer för tjänster i systemet, ska vara lika stor för alla. Kommunen får då en ersättning som inte är förenlig med självkostnadsprincipen”.

Olle Lundin hänvisar även till stadgandet i 2 kapitlet, paragraf 7 i kommunallagen.

”kommuner får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och syftar till att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna. Kommunen får inte ha vinstsyfte med verksamhet och självkostnad gäller för ersättningar och avgiftsuttag. Det är två tydliga rättsliga signaler om att en kommun ska som huvudregel inte finnas på en konkurrensutsatt marknad”.

Och vidare:

”Det bör också noteras att den kommunala kompetensen med dess möjligheter och begränsningar omfattar även kommunala företag, privaträttsliga subjekt i kommunal regi. Dessa företag är således också begränsade av den kommunala kompetensen”.

Olle Lundin avslutar: ”Min uppfattning är att det idag inte är rättsligt möjligt att kommunerna inom ramen för LOV erbjuder enskilda och Arbetsförmedlingen tjänster inom området arbetsförmedlingsverksamhet. Det krävs omfattande lagändringar för att det ska bli rättsligt möjligt. Och även om de flesta kommunalrättsliga principer kopplas ur, vilket är ett tecken på att en kommun inte ska vara i den situationen, så kvarstår det faktum att en kommun inte kan agera konkurrensneutralt med en privat aktör. Kommunen är skattefinansierad, och utrustad med offentlig makt, vilket ger en konstant konkurrensfördel i jämförelse med de privata aktörerna”.