– Vård var ämnet med flest seminarier under politikerveckan i Almedalen, säger  Anna-Karin Eklund.
Hon ser flerförklaringar till det ökade politiska intresset kring vården. Dessa är:
  • Reformer och lagändringar. Vårdval, med syfte att flytta fokus från organisation till individ, är den största reformen på länge.
  • Äldrevården hamnar mer i fokus utifrån att vi får flera äldre och därmed också fler anhöriga.
  • Patientsäkerhet diskuteras allt mer.
  • Vård bidrar till vårdskador, där går mycket resurser som skulle kunna användas till vård och mänskligt lidande skulle kunna undvikas. Resurser, intresserar politiker.
 
Mot slutet av mandatperioden, gör Anna-Karin Eklund en liten utvärdering av alliansen och vårdpolitiken:
– Reformen om vårdval är bra, problemet är hur landstingen tillämpar den. Ska man ha en nationell reform, behövs en nationell styrning. Regeringen har nog tänkt på det, men gjorde en politisk avvägning gentemot landstingen.
Om tanken vara att öka mångfalden av aktörer, så har regeringen inte lyckats.
– Det snävades in för mycket, så det blir svårt för de små aktörerna. Det har hänt i Stockholm att distriktssköterskor med små företag har tvingats in i större organisationer.
Regeringens utredning om äldrevården får inte helt tummen upp av Anna-Karin Eklund.
– Det är svårt att lagstifta kring en sådan utredning. Det gjordes en del förändringar, men där kan regeringen bli ännu tydligare.
Så regeringen får tummen upp?
– Vi är på väg åt rätt håll men det går för sakta.  Kommunerna skulle ta hand om hemsjukvården, men det har bara 50 procent av kommunerna gjort.
En del av vårdens problem är att ansvarsområden inte är tydliga. Kommunerna har ansvaret för omsorgen av äldre. Landstingen ska ta hand om vården.
– Men var går gränsen mellan vård och omsorg?
Vården av äldre regleras av två stora lagsystem som heller inte har tydliga gränser, Hälso och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen.
– Politikerna kan i alla fall fundera på något som heter Äldreomsorgslag.
Är regeringen för snål med pengar till vården?
– Det är de.
Och de rödgröna?
– De är inte lika tydliga med vad de vill. Socialdemokraterna vill ha en kvalitetscertifiering av vården. Det känns positivt.
Var alliansen tydligare gentemot er i den förra valrörelsen än de rödgröna nu?
 – Ja, så upplevde jag det. Vi var mycket mer tillfrågade av dem, innan alliansen bildades. Men kanske kommer de rödgröna att presentera en del förslag inför valet.
Hur har det gått med löneutvecklingen för dina medlemmar under mandatperioden?
– Vi har fler som säger att de är rätt värderade. Men det råder fortfarande en strukturell lönediskriminering där traditionell kvinnokunskap värderas lägre än manlig kunskap.
Skapar privatiseringar bättre möjligheter för era medlemmar att driva upp lönerna?
– Finns det en marknad så ska vi använda den.
Med fler välutbildade medlemmar, är det tänkbart att Vårdförbundet byter paraplyorganisation från TCO till akademikernas paraplyorganisation Saco.
– Vi känner oss hemma hos TCO, men får allt fler akademiker som medlemmar, så det finns en del funderingar bland våra medlemmar.