Beslut om partiprogrammet kommer att fattas av Vänsterpartiet på dess kongress i maj.

Målet för det nya partiprogrammet är att ”ge socialismen ett självförtroende och förutsättningar för att ta över initiativet från den nationalistiska högern”.

Vad gäller Vänsterpartiets roll ska partiet bli ett parti som ”agerar, snarare än tycker”.

Vänsterpartiet undviker ordet ”näringslivet” utan talar hellre om ”kapitalet”. Som Vänsterpartiet ser det är kapitalet en ”instabil kraft som vi behöver frigöra viktiga delar av produktionen från”.  Ägandefrågorna är också ”centrala i programförslaget”.

Programkommissionen vill att partiet ska jobba för att ”stärka det gemensamma ägandet i ekonomins nyckelsektorer”.

Det handlar bland annat om ”strategiska naturtillgångar, energiförsörjning, infrastruktur, bostadsproduktion och den finansiella sektorn”.

Kommissionen pekar särskilt ut gruv- och försvarsindustrin.

Vägen till att få ökad makt ligger i att organisera arbetet och där vill Vänsterpartiet vara en aktiv part, om programkommissionens förslag går igenom.

Kommissionen skriver: ”Den fackliga rörelsen spelar en nyckelroll i att organisera människors förhandlingsstyrka gentemot kapitalet i arbets- och samhällslivet. Att vara med och bygga upp starka, levande fackföreningar på arbetsplatserna är en av de strategiska huvuduppgifterna för Vänsterpartiet och våra medlemmar”.

Samtidigt tonas retoriken mot ”marknadsskolan” ner något. Framöver vill Vänsterpartiet hellre prata om att ett ”gemensamt ägande är det tryggaste alternativet för att säkra att skolor drivs med helhetssyn och genuin omsorg om elevernas bästa”.

Även vad gäller EU mildrar partiet sin inställning om att Sverige ska lämna unionen.
”Ett utträde är inget självändamål, men ka n visa sig nödvändigt för att bygga ett bättre samhälle i en situation där EU ställer sig i vägen för det”.

Vad gäller energipolitik ”betonar programförslaget sänkta klimatutsläpp och en radikal utbyggnad av elproduktionen snarare än att peka ut vissa energislag”.

Vänsterpartiet har full sysselsättning som mål, men vill samtidigt verka för en ”stegvis arbetstidsförkortning”.

Kommunikativt ska Vänsterpartiet beskriva ”olikheter så att det alltid landar i att det är enklare att välja gemenskap” och vidare: ”Varje gång någon begränsar vilka som ingår i vårt projekt får det allvarliga strategiska konsekvenser. Vi drar gränsen aktivt vid kapitalet, inte mellan varandra”.

Så skriver Jens Börjesson, sammankallande för Vänsterpartiets programkommission i en debattartikel i partitidningen Flamman.

Han skriver vidare: ”När vi beskriver orättvisor behöver det vara på ett sätt som många kan känna igen sig i, oavsett hur mycket vi har märkt av problemen i våra egna liv. Ett sätt som väcker förståelse för varandra och tro på att det går att förändra. Att samla många innebär att vi måste tala till många”.