Socialdemokraterna har fått till ett stöd i näringsutskottet för en motion om ”ett sammanhållet nationellt program för en framåtsyftande offensiv och aktiv gruvnärings- och miljöpolitik”.
Karin Åström (s) nämner i debatten siffran 5 000 nya jobb i Norrbotten som ska anställas de närmaste åren och utöver det ytterligare några tusen jobb i Västerbotten och Bergsslagen.
”Men vi måste ta med att varje gruvjobb genererar tre till fem andra arbetstillfällen i det som finns runt omkring. Vi pratar om en oerhört starkt tillväxt för Sverige”, säger hon, enligt riksdagsprotokollet.
Hon tycker att det är ”bra att regeringen nu har vaknat upp och gett SGU (Svensk geologisk undersökning) en ny roll i att bistå regeringen att ta fram en svensk mineralstrategi. Men det räcker inte med det regeringen menar med att bistå. Här krävs starkare krafttag för att vi i Sverige ska kunna fortsätta att ligga i framkant. Det krävs också av politiken att man tar ett helhetsgrepp.”
Karin Åström efterlyser en ”nationell gruvindustripolitik” med näringsliv, akademin och politiken i aktivare roller.
Miljöpartiets Lise Nordin, ställer sig bakom Socialdemokraternas förslag på ett program för gruvindustrin och trycker särskilt på att transporterna ska ske på järnväg. Hon trycker även på att uran inte ska få brytas
”Uranbrytning kan aldrig ske på miljömässigt acceptabla sätt”, anser hon och påpekar att det finns en majoritet i riksdagen för att förbjuda uranbrytning.
”Dess värre stoppas ett förbud av att Centerpartiet inte vågar rösta för ett förbud av rädsla för att reta regeringskollegerna. När Miljöpartiet tidigare år har lagt fram förslag om ett uranbrytningsförbud har C-märkta ledamöter skyllt på detaljer i formuleringen. För att underlätta för centerpartisterna formulerade vi i år förslaget ordagrant med Centerpartiets eget stämmobeslut: en utredning om ett lagstiftat förbud. Allt fler ställer frågan var Centerpartiets smärtgräns går. Vad är det för mening med att sitta i en regering om man inte lyckas påverka politiken?”
Kent Persson (v) säger sig ha förståelse för att Fredrik Reinfeldt och Jan Björklund ”går ut i medierna och talar om att det är logiskt att vi bryter uran i Sverige.”
”Jag tycker att det är logiskt, och det hedrar dem att de står upp för den politiken”, säger Kent Persson och berättar att ett 20-tal företag letar efter uran i Sverige.
Det är ingen utveckling Vänsterpartiet ser positivt på.
”Det finns inga krav i EU-fördraget på att man ska starta uranbrytning i Sverige. Därför är det viktigt att vi i lagstiftningen får in ett förbud mot uranbrytning. Då är hela frågan ur världen.”
Eva Flyborg (fp) påpekar att ingen uranbrytning får ske utan tillstånd enligt minerallagen, miljöbalken och kärntekniklagen plus att en miljökonsekvensbeskrivning ska göra för samtliga tre lagar. Regeringen måste ge tillstånd och därtill finns ett kommunalt veto.
”Vi har inte bara hängslen och livrem på oss. Vi har också gummistövlar, sydväst, regnkappa och gummiraka. Det finns därför inget behov av ett generellt brytningsförbud mot uran”, säger Eva Flyborg.
Hon tycker heller inte att Socialdemokraterna motion är nödvändig.
”Vi menar att regeringens arbete är väl i linje med de krav som motionärerna ställer, och vi ser fram emot den slutprodukt som så småningom kommer att presenteras.” 
”Vi kommer också att ta fram en mineralstrategi i samverkan med näringslivet oh andra intressenter. Min förhoppning och tilltro är just att infrastrukturen också kommer att finnas med här eftersom också det är en rätt viktig poäng i det hela”, säger Helena Lindahl (c).
 Hon är tydlig med hur partiet ser på uranbrytning i Sverige:
”Centerpartiet vill som parti inte att det ska brytas uran i Sverige. Vi säger tydligt nej. Centerpartiet arbetar långsiktigt för att driva igenom det stämmobeslut som partistämman i Åre antog 2011 och som säger att Centerpartiet vill utreda en lagstiftning mot uranbrytning i Sverige.”
Ändå stödjer inte Centerpartiet Miljöpartiets motion som har hämtat sina formuleringar från Centerpartiets stämmobeslut.
”Att Centerpartiet i det här läget skulle rösta emot allianskollegerna i utskottet skulle knappast föra oss framåt i arbetet med att få till stånd en utredning om en lagstiftning mot uranbrytning. Det skulle snarare försämra utsikterna för en sådan lagstiftning då vår position i alliansregeringen skulle försvagas.” 
Näringsutskottets ordförande är Mats Odell (kd). Han vill tona ner skillnaderna mellan regeringen och oppositionen.
”I stora delar råder det en samsyn mellan allianspartierna och Socialdemokraterna vad gäller framtagandet av en nationell strategi. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för gruvnäringen att växa och skapa nya arbetstillfällen anser allianspartierna i utskottet, precis som oppositionen, att en fungerande infrastruktur är mycket viktig, att kompetensförsörjning är en av de allra viktigaste frågorna och att tillståndsprocesser och offentlig service är helt avgörande för att detta ska lyckas.”
Dock finns ett område när regering och opposition inte kan mötas, uranbrytningen.
”När det gäller prospektering efter uran yrkar jag avslag på de motioner som finns med förslag om moratorium, kommunal vetorätt och andra begränsningar i prospekteringen. Ett förbud mot prospektering efter uran skulle skada näringen och hämma förutsättningarna att hitta andra brytvärda mineral.”
Mats Odell underkänner kommuners vetorätt mot prospektering.
”Vi har letat i era förslag, och vi kan inte hitta några skäl att införa en sådan eftersom prospekteringen redan i dag omfattas av mycket strikta miljörestriktioner.”
Miljöpartiets Lise Nordin försöker attackera Kristdemokraterna om uranbrytningen.
”Kristdemokraterna har tidigare uppgett att man är emot uranbrytning, bland annat när Naturskyddsföreningen frågade. Då sade man att om frågan skulle komma upp skulle Kristdemokraterna rösta för ett förbud. Min fråga är: Vad är det som har gjort att ni har bytt ståndpunkt? Har det kommit någon ny information som gör att Kristdemokraterna i dag är beredda att acceptera uranbrytning?
Mats Odell förklarar Kristdemokraternas ståndpunkt om uranbrytningen bygger på att det är osannolik att den ska ske eftersom uranhalten i dagens fyndigheter är så låg.
”Uranbrytning är fullständigt osannolikt. Men om det skulle ske skulle det göra det efter att folket i närområdet har sagt ja till detta, efter att regeringen har sagt ja och efter att våra miljömyndigheter har kunnat försäkra sig om att det sker under sådana miljömässiga omständigheter att det är acceptabelt”, säger Mats Odell och utropar Miljöpartiet till ”teknikpessimister”.
Karin Åström antyder att svensk uranbrytning kanske ändå inte är osannolik.
”Continental Precious Minerals har redovisat ett konkret gruvprojekt för utvinning av uran och andra metaller norr om Ovikens kyrkby i Jämtland. Man planerar en provbrytning och har tecknat ett arrendeavtal med markägaren. Nu har man en sluten pilotanläggning för provanrikning av uran i ett 200 gånger 1 000 meter stort projekteringsområde.”
Tomas Nilsson (s) underkänner regeringens arbete med en mineralstrategi utifrån att han har jobbat inom gruvnäringen i 26 år.
”Regeringens nuvarande mineralstrategi räcker inte till. Det kommer snabbt att krävas ytterligare insatser för att ta till vara det investeringsfönster som nu är vidöppet. Utskottets förslag till beslut innebär ett samlat program för gruv- och mineralindustrins avgörande områden”, säger han och pekar ut några problemområden:
* Tillståndsprocesser som kan förenklas.
* Kommunerna, som behöver ett program för bostäder och utbildning för att kunna stötta gruvindustrin.
Tomas Nilssons partikollega Lars Johansson antyder att marknaden inte kommer att lösa infrastrukturproblemen för de nya gruvorna.
”När det gäller den gruva som finns i Pajala, Northland Resources, är investeringarna nu uppe i 6 miljarder. De har då gått ut på marknaden för att efterhöra intresset. Vilka är det som investerar? Ja, det är inte svenskar. Det är norska intressen och finska intressen. Inte ens AP-fonderna investerar i den nya gruvan i Pajala. 2 procent är svenska investeringar i denna gruva. Vi som har varit där har kunnat notera att det är en stor gruva som har goda möjligheter att få framgång framdeles. Det här är ett uttryck för den passivitet som regeringen står för.”