Socialminister Gabriel Wikström (s) vill minska tobaksproducenterna möjligheter att prata om och på sina produkter. Mediegrundlagskommittén fick i extra uppdrag att titta på hur lagkrav på neutrala tobaksförpackningar rimmar med yttrandefriheten. Flera tunga remissinstanser är kritiska till tanken på helt neutrala tobaksförpackningar.
 
Advokatsamfundet skriver i sitt yttrande: ”de föreslagna reglerna kan komma i konflikt med de äganderättsanspråk som innehavare av kännetecken har till sin egendom.”
 
Svensk Industriförening skriver: ”Den inskränkning i varumärkesrätten som neutrala tobaksförpackningar innebär begränsar sig inte till enbart effekter på rådighet över egendom, utan riskerar att allvarligt beröva egendomsinnehavaren själva egendomen som sådan.”
 
Livsmedelsföretagen ”avvisar alla förslag till ändringar i TF (Tryckfrihetsförordningen) som skulle möjliggöra införandet av krav på neutrala förpackningar. Även om utredningens förslag i det här hänseendet är begränsat till tobaksförpackningar kan de motiv som anförs för ett sådant förslag appliceras även på andra typer av förpackningar av varor som av en tillfällig majoritet anser vara skadliga för t ex hälsa eller miljö.”
 
Näringslivets delegation för marknadsrätt är ”av uppfattningen att det strider mot de principer som bär upp grundlagarna och att det skulle innebära ett stort ingrepp i varumärkesrätten” och ”avstyrker således en delegationsbestämmelse som möjliggör att krav på neutrala tobaksförpackningar införs.”
 
”Neutrala paket eliminerar grundläggande funktioner i ett varumärke och undergräver därmed immaterialrättsskyddet. Syftet att minska tobaksrökning ändrar inte på detta faktum. Svensk Handel menar att neutrala tobaksförpackningar skulle hindra företag verksamma på en legal marknad med en legal produkt från att använda sina varumärken”, skriver Svensk Handel.
Svenska Snustillverkarföreningen avvisar inte oväntat ”alla förslag till ändringar i TF som skulle möjliggöra införandet av krav på neutrala förpackningar. Även om utredningens förslag i det här hänseendet är begränsat till tobaksförpackningar kan de motiv som anförs för ett sådant förslag appliceras även på andra typer av förpackningar av varor som av en rådande majoritet för tillfället anser vara skadliga för t ex hälsa eller miljö.”
Sveriges Annonsörer ”anser att alla företag måste få äga rätten att kommunicera med konsumenter via sina egna förpackningar. Det ger konsumenter möjlighet att välja, och att välja bort. Vidare anser vi att neutrala förpackningar medför stora ingrepp inte bara i tryckfriheten, utan även i varumärkes- och äganderätt och att sådana förslag därför bör avstyrkas.”
 
Tidningsutgivarna konstaterar att en lagstiftning om neutrala tobaksförpackningar i praktiken skulle innebära att ”hela förpackningens utformning bestäms av det allmänna”.
Mediegrundlagskommittén har inte lämnat något förslag på förändringar av grundlagen vad gäller neutrala tobaksförpackningar. Men delar av den pekar på möjligheten att utesluta förpackningstexter ur Tryckfrihetsförordningen.