Pandemin och utvecklingen av digitalt distansarbete har fått tjänstefackens centralorganisation TCO att slå ett slag för en lag om personlig integritet i arbetslivet.

”Pandemin har lett till en snabb utveckling av digitala arbetssätt. Det ger flexibilitet men innebär också fler möjligheter till övervakning och att ännu mer data om vad vi gör på jobbet kan samlas in och analyseras. Om vi ska kunna fånga fördelarna men samtidigt behålla tilliten krävs tydliga regler om hur denna data får användas. Det finns inte idag”, kommenterar TCOs ordförande Therese Svanström.

TCO tänker sig att lagen bland annat ska innehålla regler om hur uppgifter från it-system får samlas in och användas, kameraövervakning, medicinska undersökningar, alkohol- och drogtester, utdrag ur belastningsregistret och lämplighets- och personlighetstester.

I ett första led har TCO skickat sitt krav i ett brev till regeringen. TCO har också vädrat idén på DN Debatt.