*Arbetslösa som bedöms stå långt från arbetsmarknaden ska snabbt få en arbetsmarknadspolitisk bedömning och mötas av tidiga, individuella insatser.

* Arbetsförmedlingens kärnuppdrag renodlas ”med fokus på myndighetsutövning, bedömning och kontroll av arbetssökande och leverantörer”, de ”arbetsmarknadspolitiska insatserna” ska handlas upp av ”fristående leverantörer”.

* Alla anställningsstöd stöd ska följa individen och ”riktas mot den ordinarie arbetsmarknaden för att skapa en inkluderande arbetsmarknad”.

* Arbetsförmedlingens insatser ”ska komplettera – inte konkurrera – med de insatser som arbetslösa får ta del av inom ramen för omställningsstödet”.

* Arbetsförmedlingen ”måste säkerställa att anslagen används samtidigt som man säkerställer att ingen med bedömt behov av insats lämnas utan aktivitet”.

* En översikt av lönebidragen ”bör komma till stånd”.

* Arbetsförmedlingens arbete ”måste i högre utsträckning fokusera på myndighetsutövning och inte på att utföra tjänster i egen regi”.

* Den kommande tjänsten Steg till arbete för personer som har varit långtidsarbetslösa eller är funktionsnedsatta breddas till arbetssökande som enbart har förgymnasial utbildning och saknar förutsättningar att ta del av och fullfölja kommunal vuxenutbildning.

* Steg till arbete ”bör ersätta flera andra tjänster och insatser för arbetssökande som på grund av olika hinder behöver stöd och anpassning för att komma i arbete”.

* Steg till arbete-tjänst ”bör ta tillvara de goda erfarenheterna från tjänsten Rusta och matcha”.

* Fler ska delta i arbetsmarknadsutbildningar genom att fler arbetslösa anvisas till förberedande utbildningar och genom att utbildningsanordnarna vid behov förlänger utbildningarna. De förberedande utbildningarna behöver i större utsträckning rusta deltagarna till att klara av utbildningarna.

* Bättre samverkan med omställningsorganisationerna, det ska skrivas in i Arbetsförmedlingens instruktion att myndigheten ”har information om vilka arbetslösa som får omställningsstödet”.

* Inför etableringsjobb, ett nytt anställningsstöd, föreslaget av Svenskt Näringsliv, PTK och LO, och där kostnaden för företagen att anställa begränsas till ersättningen på 9 000 kronor varje månad till den anställda på upp till 24 månader.