Före jul avbröt Region Stockholm sin upphandling av journal- och vårdsystem för 2,2 miljarder. Stefan Schildt, it-direktör, Region Stockholm, berättar om hur regionen ska lösa situationen.

Upphandlingen av system för ”Framtidens vårdinformationsmiljö”, avbröts på grund av bristande konkurrens.

Stefan Schildt berättar om hur Region Stockholm tänkte kring upphandlingen, som nu alltså har skrotats.

– 2017 beslutade regionfullmäktige i Region Stockholm om ett genomförande av projektet och efter ett litet omtag började den formella upphandlingsprocessen. Marknaden har kunnat ansöka om att vara med i dialogen för att sedan lämna anbud. Dialogen har syftat till att vi ska få veta vad olika aktörer kan leverera. På den informationen har vi kommit med en anbudsinbjudan och kravställning som har skickats ut till de leverantörer som har varit kvalificerade. Utifrån kravställningen har de lämnat in anbuden, säger Stefan Schildt.

Allt för få uppfyllde de formella kraven och Region Stockholm avbryter nu upphandlingen.

Men Stefan Schildt vill inte gå in på vad de formella kraven handlar om.

Handlar det om att fylla i blanketten rätt?

–  Det är att spetsa till det, säger Stefan Schildt och berättar vidare:

–   Innan leverantörerna fick lämna anbud, hade de kvalificerat sig.  De som har lämnat anbud har beskrivit hur de lever upp till våra krav. Efter att vi granskat de formella kraven kan vi konstatera att för få håller måttet.

Är det något generellt som inte leverantörerna kan leva upp till?
 – Jag kan säga att det är formella och obligatoriska krav man inte lever upp till.

Vad tycker du om leverantörernas agerande?
 – De har lämnat anbud och lagt ner ett stort jobb i en process, som vi vet är väldigt komplex.

Har leverantörerna förespeglat att det kan saker de inte klarar?
 – Det är jättesvårt för mig att gå in i detaljer. Vi konstaterar att anbuden inte uppfyller alla formella krav. Det hade behövts en bättre kvalitetsgranskning av buden.

Ni handlar ju upp både ett journalsystem och ett system som stöder vårdprocessen. Har denna kombination varit för komplex?
 – Vi har inte utvärderat anbuden eftersom vi först granskat de formella obligatoriska kraven och då konstaterat att vi inte har rätt att gå vidare med utvärdering av anbuden. Därför kan vi inte svara på den frågan.

Hur många leverantörer behöver ni ha med för att det ska bli en ’bra konkurrens’?
 – Det måste finnas tillräckligt många bra anbud. Jag vill inte sätta en siffra på det.

Hur kommer ni ur denna situation?
 – Vi påbörjar en ny upphandling och då kommer vi att se över våra dokument och förbereda den nya upphandlingen. Det råder sekretess kring kraven vi tänker ställa. Vi ska fortsätta ställa tuffa krav så att vi får en helhetslösning för vården.

Hur ser tidschemat ut?
 – Vi hade räknat med tilldelning i början av året, men nu blir det 3-6 månader försenat.

När ska anbuden vara inne?
 – Det är inget datum satt. Regiondirektören ska komma till regionstyrelsen med underlag för en ny upphandling. Det ska ske ’skyndsamt’.