Staten får extra kostnader på 11 miljarder kronor för att tillgodose parternas överenskommelse om uppluckrade Las-regler.  Det framkommer på en pressträff där planerna presenteras.

Svenskt Näringsliv, Förhandlings- och samverkansrådet PTK, Industrifacket Metall och Svenska Kommunalarbetareförbundet har förhandlat fram en överenskommelse om omställning och anställningsskydd.

För att fackförbunden skulle gå med på en uppluckrad lag om anställningsskydd, krävde de kompetensutveckling och omställningsstöd, vilket regeringen nu levererar.

När reformerna planeras vara fullt utbyggda år 2026 räknar regeringen med en total kostnad på 11 miljarder kronor per år, fördelade så här:

3 miljarder till omställningsstöd till kollektivanslutna
300 miljoner till icke kollektivanslutna.
7,5 miljarder kronor i studiestöd till runt. 30 000 personer.

Pengarna ska läggas in i budgeten från år 2022.

nya omställningsstödet och nya Las
* En uppsägning från arbetsgivaren ska grunda sig på ”sakliga skäl”, som arbetsbrist eller ”förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen”.

* För uppsägning av ”personliga skäl” gäller att medarbetaren ”utifrån en helhetsbedömning enligt nuvarande rättspraxis gjort sig skyldig till ett tillräckligt allvarligt brott mot anställningsavtalet, samt om den anställde insett eller bort inse detta”.

* Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska arbetsgivare kunna undanta tre arbetstagare som har s”ärskild betydelse för den fortsatta verksamheten”. Detta ska gälla alla företag, oavsett antal anställda.

* Vid tvister upphör anställningen vid uppsägningstidens slut.

* Skadestånden för felaktiga uppsägningar och avskedanden höjs.

* När arbetsgivare omorganiserar så att arbetstagare vars arbetsuppgifter är lika ska erbjudas lägre sysselsättningsgrad (hyvling), ska arbetsgivaren iaktta särskilda turordningsregler.

* vid erbjudande om omreglerad sysselsättningsgrad ska arbetstagare ha rätt till omställningstid, som ska vara lika lång som den uppsägningstid som skulle ha gällt dock max tre månader.

* Avvikelser från turordningsreglerna och om omställningstid ska kunna göras genom kollektivavtal.

* Anställningsformen allmän visstidsanställning ersätts med den nya anställningsformen särskild visstidsanställning, som snabbare än i dag övergår till en tillsvidareanställning.

* Heltidsanställning ska vara huvudregel, om inget annat avtalas.

* Ett nytt offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd

* Ett nytt offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd införs för arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal. Vikkoret för stödet är att arbetstagaren ska ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under varje kalendermånad under minst tolv månader inom en ramtid på 24 månader. Stöd ska kunna ges inom högst tolv månader.

* Kammarkollegiet ska tillhandahålla det nya stödet via ”Kansliet för omställnings- och kompetens­stöd”.

* Kammarkollegiet ska handla upp fristående aktörer som utför de grundläggande tjänsterna.

* Regeringen ska inrätta ett särskilt rådgivande organ inom Kammarkollegiet för att bistå i strategiska frågor inom verksamhetsområdet.

* Kammarkollegiet ska även husera Överklagande­nämnden för omställnings- och kompetensstöd.

* Alla arbetsgivare, som finansierar omställnings- och kompetens­stöd som motsvarar det offentliga stödet ska kunna få ersättning, oavsett om stödet riktar sig till arbetstagare som omfattas av kollektivavtal eller inte.

* Ett nytt parallellt offentligt studiestöd, ”omställningsstudiestöd” införs. Stödet ska bestå av ett omställningsstudiebidrag och ett omställningsstudielån. Detta för max 44 veckors utbildning.

*CSN ska administrera omställningsstudiestödet.