Syftet med rådet är att ”tillvarata parternas gemensamma intressen i arbetsmarknadsfrågor på EU-nivå”. Det innebär att LO, PTK och Svenskt Näringsliv ska samla sig kring gemensamma ställningstaganden som ska värna ”kollektivavtalets ställning och den svenska arbetsmarknadsmodellen”.

Bakgrunden är att EU kommer med allt mer lagstiftning och andra initiativ som påverkar arbetsmarknadsområdet.

Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per år.

Rådet består av sex företrädare för Svenskt Näringsliv, varav fem från medlemsorganisationerna, och fem vardera från LO och PTK.

Det är ännu inte klart vilka personer som ska sitta i rådet, enligt Dagens Opinions uppgiftslämnare.