I en rapport från riksdagen med titeln Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion som nyligen publicerades konstateras det att ”målen för 2010 om att 20 procent av jordbruksmarkens ska vara certifierad som ekologisk och målet om att 25 procent av den offentliga sektorns livsmedelskonsumtion ska vara ekologisk inte kommeratt nås.”

Det är ett enigt jordbruksutskott som ställer sig bakom målet om en större andel av ekologisk mat i den offentliga sektorn. De rödgröna partierna är dock kritiska mot att stödet till ekologiska bönder togs bort av regeringen 2007.

Regeringen har därefter angivit mål för den ekologiska produktionen inom ramen för landsbygdsprogrammet. Det finns dock inget nationellt mål för ekologisk produktion däremot har nästan alla län regionala mål för ekologisk produktion.

Under 2009 utgjordes i genomsnitt 10 procent av kommunernas och landstingen livsmedelskostnader av ekologiska livsmedel. Det kan jämföras med 2005 då motsvarande andel uppgick till 4,1 procent. Fem kommuner och landsting uppnådde 25-procentsmålet 2009. Det finns inga uppgifter om hur stor andel av de livsmedel som staten upphandlar som är ekologiska.

Underlagen till rapporten har tagits fram av Johan Wockelberg Hedlund vid utvärderings- och forskningsfunktionen vid riksdagens utredningstjänst.
Arbete med att uppnå målet att 25 procent av maten ska vara ekologisk fortsätter. Följande riksdagsmän ställer sig bakom rapporten:
Irene Oskarsson (kd), Christine Jönsson (m), Per Åsling (c) ,Nina Lundström (fp) Jan-Olof Larsson (s), Åsa Romson (mp), Jens Holm (v) och Josef Fransson (sd)

Av Tonchi Percan