Företrädare för Landsbygdspartiet oberoende kritiserar Miljöpartiets ambitioner att bevara ängs- och betesmarker på Dagens Opinion den 22 augusti. Dock saknas konkreta förslag från Landsbygdspartiet. 
Vi vill höja miljöersättningarna till skötsel av äng- och betesmarker. Miljöersättningarna har tveklöst haft stor betydelse för att dessa hålls öppna. Det har också gett en del inkomster till lantbrukare och ökar motivationen för skötsel av markerna.
Det är bara en av de många åtgärder som krävs för att svensk jordbruksproduktion ska öka. Vi behöver till exempel marknadsföra våra svenska mervärden i form av hög livsmedelssäkerhet, låg antibiotika användning, högt djurskydd och höga miljökrav. Det finns merkostnader för jordbruket i Sverige jämfört med konkurrentländer. Vi har dyrare foderproduktion, dyrare arbetskraft och högre byggnadskostnader. Vi har alltså svårt att konkurrera med pris och behöver därför satsa på kvalité.
 
Exempel på satsningar som regeringen har gjort för att stärka det svenska jordbruket är att inrätta en ny upphandlingsmyndighet, ändra upphandlingsregler och lansera en upphandlingsstrategi för att det ska bli lättare att handla upp svenskt och ekologiskt. Vi har ökat ersättningen för omställning till ekologiskt inom landsbygdsprogrammet och hoppas kunna stärka miljöåtgärderna ytterligare inom landsbygdsprogrammet framöver. Vi är också i slutskedet av att ta fram en nationell livsmedelsstrategi som tar ett samlat grepp om utmaningarna för det svenska jordbruket.
 
Stina Bergström (mp), riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson
Emma Nohrén (mp), riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson